Khác biệt giữa các bản “Ban Công tác đại biểu Quốc hội Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
- Các uỷ viên. Số thành viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội do Quốc hội quyết định. Thành viên của Uỷ ban thường vụ Quốc hội làm việc theo chế độ chuyên trách và không thể đồng thời là thành viên của Chính phủ.
 
Nhiệm kỳ của Uỷ ban thường vụ Quốc hội theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Uỷ ban thường vụ Quốc hội tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khoá mới bầu ra Uỷ ban thường vụ mới.<ref>{{Chú thích web|url=http://quochoi.vn/gioithieu/caccoquanquochoi/UBTVQH/Pages/default.aspx|title=Tổ chức Ủy ban thường vụ Quốc hội|website=Cổng thông tin điện tử Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam}}</ref>
 
== Nhiệm vụ và quyền hạn ==