Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
{{Hợp chất Natri}}
 
[[Thể loại:Kim loại kiềm]]
[[Thể loại:Chất khoáng dinh dưỡng]]
[[Thể loại:Khoáng vật natri]]