Mở trình đơn chính

Các thay đổi

Huấn luyện đào tạo nhà nông tiếp thu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật.
 
=== Nông dân ===
Nông dân sản xuất hàn hóa theo yêu cầu của Doanh nghiêp.