Khác biệt giữa các bản “Chia hết”

n
Đã lùi lại sửa đổi của 115.77.206.199 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của 116.108.153.142
Thẻ: Soạn thảo trực quan Tẩy trống trang (hoặc lượng lớn nội dung)
n (Đã lùi lại sửa đổi của 115.77.206.199 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của 116.108.153.142)
{{unreferenced|date=tháng 7 2016}}
Trong [[lý thuyết số]], '''chia hết''' là một [[Quan hệ (toán học)|quan hệ hai ngôi]] trên tập các số nguyên. Quan hệ này cũng có thể mở rộng cho các phần tử trên một vành. Quan hệ chia hết gắn liền với nhiều khái niệm quan trọng trong [[lý thuyết số]] như [[số nguyên tố]], [[số nguyên tố|hợp số]], [[định lý cơ bản của số học]]...
 
== Quan hệ chia hết trên tập số nguyên==
Cho hai số nguyên ''a'', ''b''. Nếu tồn tại số nguyên ''q'' sao cho ''a''=''b''.''q'' thì ta nói rằng ''a'' '''chia hết cho''' ''b'', hay ''b'' '''chia hết''' ''a'' (kí hiệu b|a). Khi đó người ta cũng gọi ''a'' là '''bội số''' (hay đơn giản là '''bội''') của ''b'', còn ''b'' là '''ước số''' (hay đơn giản là '''ước''') của ''a''.
:Ví dụ: ''15'' = ''5''.''3'', nên 15 '''chia hết cho''' 3, 3 '''chia hết''' 15, 15 là '''bội''' của 3, 3 là '''ước''' của 15.
:Đặc biệt, số [[0]] chia hết cho mọi số khác không, mọi số nguyên đều chia hết cho [[1]], mỗi số nguyên khác [[0]] chia hết cho chính nó. Chính từ đó, mọi [[số nguyên]] khác [[1]] có ít nhất hai ước là [[1]] và chính nó. Nếu số nguyên ''b''|''a'' thì số đối của nó ''-b'' cũng là ước của ''a''. Do đó trong nhiều trường hợp, nếu ''n'' à số tự nhiên, người ta chỉ quan tâm tới các ước tự nhiên của ''n''. Một số tự nhiên khác ''1'', có đúng hai ước tự nhiên là ''1'' và chính nó được gọi là [[số nguyên tố]].
Các số tự nhiên lớn hơn 1, không là số nguyên tố được gọi là [[số nguyên tố|hợp số]].
 
Một ước số của ''n'' được gọi là '''không tầm thường''' nếu nó khác ''1, -1, n, -n''. [[Số nguyên tố]] thì không có ước số không tầm thường. 1, -1, n, -n là các ước tầm thường của ''n''.
 
==Định lí về phép chia có dư ==
 
Cho a, b là hai [[số nguyên]] (b khác [[0]]), khi đó tồn tại duy nhất hai số nguyên q, r sao cho a= bq+r với 0 ≤ r <|b|. Ta có a là số bị chia, b là số chia, q là thương số và r là số dư. Khi chia a cho b có thể có số dư là 0; 1; 2;...; |b|-1. (Kí hiệu |b| là [[giá trị tuyệt đối]] của b.)
 
Đặc biệt nếu r = 0 thì a = bq, khi đó '''a chia hết cho b'''.
 
==Tính chất==
 
a) Nếu b|a và c|b thì c|a.
 
b) Nếu c|a, b|a và ƯCLN(b, c)=1 thì bc|a<sup>2</sup>.
 
c) Nếu c|ab thì c|a.
 
d) Trong n số nguyên liên tiếp có một và chỉ một số chia hết cho n (n≥1).
 
Chứng minh: Lấy n số nguyên liên tiếp chia cho n thì được n số dư khác nhau từng đôi một. Trong đó có duy nhất một số dư bằng 0, tức là có duy nhất một số chia hết cho n.
 
e) Nếu m|a và m|b thì m|(a+b) và m|(a-b).
 
Chứng minh: Vì m|a nên a=m×''n''<sub>1</sub>, vì m|b nên b=m×''n''<sub>2</sub> (''n''<sub>1</sub>, ''n''<sub>2</sub> là các số nguyên). Vậy a+b=m×(''n''<sub>1</sub>+''n''<sub>2</sub>) mà (''n''<sub>1</sub>+''n''<sub>2</sub>) là số nguyên nên m|(a+b).
 
== Định lý cơ bản của số học==
 
Định lý cơ bản của số học (hay định lý về sự phân tích duy nhất ra các thừa số nguyên tố) phát biểu như sau: Mọi số tự nhiên lớn hơn 1 có thể viết một cách duy nhất (không kể sự sai khác về thứ tự các thừa số) thành tích các thừa số nguyên tố, chẳng hạn
: <math>6936 = 2^3 \times 3 \times 17^2, \,\!</math>
 
: <math>1200 = 2^4 \times 3 \times 5^2. \,\!</math>
 
Một cách tổng quát: Mọi số tự nhiên ''n'' lớn hơn 1, có thể viết duy nhất dưới dạng:
:<math>n={p_1}^{\alpha_1}{p_2}^{\alpha_2} {\dots} {p_k}^{\alpha_k} </math>
 
trong đó <math>{p_1},{p_2},,{\dots}, {p_k} </math> là các số nguyên tố. Vế phải của đẳng thức này được gọi là dạng phân tích tiêu chuẩn của ''n'.
 
== Tập hợp các ước tự nhiên của số ''n''==
===Số các ước tự nhiên của số tự nhiên ''n''===
*Số các ước tự nhiên của số tự nhiên ''n'' ký hiệu là <math>\tau(n)</math>
Cho số tự nhiên ''n''> 1 với dạng phân tích tiêu chuẩn như trên. Khi đó mỗi ước ''b'' của ''n'' có dạng:
:<math>b={p_1}^{\beta_1}{p_2}^{\beta_2} {\dots} {p_k}^{\beta_k} </math>
 
trong đó <math> 0 \le \beta_i \le \alpha_i </math> với mỗi <math>1 \le i \le k</math>.
 
Do đó số tất cả các ước tự nhiên của ''n'' là
 
:<math> \tau(n) = (\beta_1 + 1) (\beta_2 + 1) \cdots (\beta_k + 1), </math>
:ví dụ: <math>6936 = 2^3 \times 3 \times 17^2, \,\!</math>, nên số 6936 có số các ước tự nhiên là (3+1).(1+1).(2+1)=24.
 
===Tổng các ước tự nhiên của số tự nhiên ''n''===
Tổng các ước tự nhiên của số tự nhiên ''n'' được ký hiệu là '''σ(n)'''.
 
Công thức tính '''σ(n)''' như sau
 
<math>\sigma(n)= \frac {{p_1}^{\beta_1 + 1}-1} {{p_1}-1} \dot \frac {{p_2}^{\beta_2 + 1}-1} {{p_2}-1} \dots \frac {{p_k}^{\beta_k + 1}-1} {{p_k}-1} </math>
 
Xem thêm: [[Hàm tống các ước]]
 
Các ước tự nhiên khác chính nó của ''n'' được gọi là ước chân chính của ''n''. Nếu tổng các ước chân chính của số tự nhiên ''n'' bằng chính ''n'' hay <math>\sigma (n) = 2\dot n</math> thì ''n'' được gọi là [[số hoàn thiện|số hoàn chỉnh]].
 
Ví dụ:
: Số ''6'' có các ước chân chính là ''1'',''2'', ''3'' và ''6 = 1 + 2 + 3'' nên ''6'' là số hoàn chỉnh.
: Số ''28'' có các ước chân chính là ''1'',2, ''4'', ''7'', ''14'' và ''28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14'' nên ''28'' là số hoàn chỉnh.
 
==Quan hệ chia hết trong tập hợp số tự nhiên <math>\mathbb{N}</math> ==
Quan hệ chia hết trong tập hợp số tự nhiên <math>\mathbb{N}</math> là một [[quan hệ (toán học)#quan hệ thứ tự|quan hệ thứ tự bộ phận]].
 
Trong <math>\mathbb{N}</math>, với hai phần tử ''a'', ''b'' bất kỳ, khác không, tồn tại phần tử ''d'' trong <math>\mathbb{N}</math> là [[cận dưới đúng]] của ''a'' và ''b'' theo quan hệ chia hết, nghĩa là
#d|a và d|b; và
#với mọi d' thỏa mãn 1. d'|a và d'|b thì d'|d.
Phần tử này chính là ƯCLN(a, b).
Tương tự, với hai số tự nhiên ''a'', ''b'' bất kỳ, cùng khác không, tồn tại phần tử ''m'' trong <math>\mathbb{N}</math> là [[cận trên đúng]] của ''a'' và ''b'' theo quan hệ chia hết, nghĩa là
#a|m và b|m; và
#với mọi m' thỏa mãn 1. a|m' và b|m; thì m|m'.
Phần tử này chính là BCNN(a, b).
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
 
[[Thể loại:Lý thuyết số]]