Khác biệt giữa các bản “Liên kết bốn nhà”

* Đảm bảo lợi ích hào hòa giữa các bên tham gia; đảm bảo việc thực hiện các điều khoản của hợp đồng khi các bên đã ký kết.
 
=== Nhà Doanh nghiệp buôn===
Nhà Doanh nghiệp và nhà nông là hai tác nhân chính trong chuỗi ngành hàng nông sản; trực tiếp sản xuất và tiêu thụ nông sản. Tùy từng điều kiện, nhà doanh nghiệp cung cấp giống, vật tư, kỹ thuật hỗ trợ nông dân sản xuất hàng hóa. Đồng thời, Doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm đầu ra cho nồng dân (đây là vai trò chủ yếu).
 
=== Nhà khoa học ===