Khác biệt giữa các bản “Thiên hoàng Go-Shirakawa”

 
=== nengō ===
* Kyūju (11541155-1156)
* HogenHōgen (1156-11591158)
 
== Gia đình ==
* Empress (chūgū): Tokudaiji (Fujiwara) ??
* Consort (Shinno-hi): Minamoto (?) Atsushiko (源懿子). Bà sinh ra Hoàng tử Morihito (守仁親王) ([[Thiên hoàng Nijō]])
 
* Tòa Lady: (?) Sanjō (Fujiwara) Soko (三条 (藤原) 琮 子)
Consort (Shinno-hi): Minamoto (?) Atsushiko (源懿子). Bà sinh ra Hoàng tử Morihito (守仁親王) ([[Thiên hoàng Nijō]])
Con* traiTòa thứ bảyLady: Taira no Shigeko (平滋子), sinh ra Hoàng tử Norihito (憲仁親王) ([[Thiên hoàng Takakura]])
 
Tòa* LadyConsort: (?) Sanjō (Fujiwara) SokoNaruko (三条?? (藤原) ), sinh ra Hoàng tử Mochihito (以仁王)
 
Tòa Lady: Taira không Shigeko (平滋子)
 
Con trai thứ bảy: Hoàng tử Norihito (憲仁親王) ([[Thiên hoàng Takakura]])
 
Consort: Fujiwara Naruko ?? (藤原 成 子)
 
Con trai thứ ba: Hoàng tử Mochihito (以仁王)
 
== Tài liệu tham khảo ==