Khác biệt giữa các bản “Hạ Hầu Anh”

Khi Lưu Bang xưng đế, Anh phò Lưu Bang bắt Sở Vương Hàn Tín lập công, được phong Hoài Âm Hầu. Hạ Hầu Anh luôn theo Lưu Bang trong các cuộc bình định sau đó. Lưu Bang chết, Hạ Hầu Anh giữ chức Thái Bộc, theo hầu Hiếu Huệ Đế và Lã Hậu. Lã Hậu chết, thế lực họ Lã bị diệt, ông tiếp tục phò Đại Vương Lưu Hằng lên ngôi. Hạ Hầu Anh giữ chức Thái Bộc cho tới khi mất. Ức hiệu của ông là [[Văn Hầu]].
 
 
 
== Xem thêm ==
 
[[Hán Cao Tổ]]
 
[[Hiếu Huệ Đế]]
 
[[Công chúa Lỗ Nguyên]]
 
== Tham khảo ==
38

lần sửa đổi