Khác biệt giữa các bản “Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô”

|}
 
====ỨngDự viênkhuyết====
{|class="wikitable plainrowheaders sortable" style="text-align:center;" border="1"
! scope="col" |Tên<br>(sinh–mất)
| align="left" | Miễn nhiệm tại Hội nghị toàn thể lần thứ 3.
|}
 
===Đại hội Đảng lần thứ XV===
====Chính thức====