Khác biệt giữa các bản “Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô”

|}
 
====ỨngDự viênkhuyết====
{|class="wikitable plainrowheaders sortable" style="text-align:center;" border="1"
! scope="col" |Tên<br>(sinh–mất)
| align="left" | Bầu tại hội nghị lần thứ 7.
|}
 
===Đại hội Đảng lần thứ XVII===
Ban Chấp hành Trung ương khóa XVII kéo dài từ 1934-1939<ref>[http://www.praviteli.org/kpss/sekretariat/sekretariat1934_39.php Руководство Коммунистической партии: Секретариат ЦК: 1934-1939 - Правители России и Советского Союза<!-- Заголовок добавлен ботом -->]</ref>.