Mở trình đơn chính

Các thay đổi

Chao Phraya

Không thay đổi kích thước 2 năm trước
n
* {{chú thích web
|url= http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp
|title= [[Royal_Institute_of_ThailandRoyal Institute of Thailand#1999_edition1999 edition|RID 1999]]
|format= Online
|publisher= The Royal Institute of Thailand
48.517

lần sửa đổi