Khác biệt giữa các bản “Nguyên vật liệu”

n
(thay đổi chử "đư" thành "đưa")
**Các nguyên vật liệu tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất kinh doanh (một chu kỳ sản xuất kinh doanh).
**Toàn bộ giá trị của nguyên vật liệu được chuyển trực tiếp vào sản phẩm, là căn cứ cơ sở để tính giá thành.
 
*Phân loại nguyên vật liệu:
**Theo nguồn gốc hình thành:
48.517

lần sửa đổi