Khác biệt giữa các bản “Lai hóa (hóa học)”

(109,5 thành 109,28)
 
Obitan lai hóa sẽ được dùng trong [[liên kết sigma]] với nguyên tử khác, các obitan còn lại được dùng cho [[liên kết pi]]. Obitan lai hóa sp thường được dùng để liên kết với 2 [[nguyên tử]] hoặc [[nhóm nguyên tử]], obitan lai hóa sp<sup>2</sup> thường liên kết với 3 và obitan lai hóa sp<sup>3</sup> thường liên kết với 4 nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử.
phuc
 
== Lai hóa sp<sup>3</sup> ==
Người dùng vô danh