Khác biệt giữa các bản “Nửa mặt phẳng”

không có tóm lược sửa đổi
*Mặt phẳng A bị chia ra bởi đường thẳng a gọi là "nửa mặt phẳng bờ a"
*Mặt phẳng B bị chia ra bởi đường thẳng b gọi là "nửa mặt phẳng bờ b"
Hình gồm đường thẳng a và một phần của đường thẳng bị chia ra bởi a được gọi là một nửa mặt phẳng bờ a.
Hai nửa mặt phẳng có chung bờ được gọi là hai nửa mặt phẳng đối nhau.
 
{{Stub}}
Người dùng vô danh