Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trung tâm lịch sử Sankt-Peterburg và nhóm các di tích liên quan”