Khác biệt giữa các bản “Sách đỏ IUCN”

 
Phiên bản 2008 được phát hành ngày 6 tháng 10 năm 2008 trong Đại hội Bảo tồn Thế giới ở [[Barcelona]] có một số sửa đổi so với phiên bản 2007 và 2006.<ref>[http://www.iucn.org/about/work/programmes/species/red_list/index.cfm?uNewsID=1695 IUCN Red List reveals world’s mammals in crisis], IUCN Red List, 6 tháng 10 năm 2008, International news release</ref>
 
=== Danh sách đỏ của cây bị đe dọa 1964 ===
Sách đỏ IUCN 1964 về Các loài cây bị đe dọa sử dụng trước tiêu chí cũ của hệ thống đánh giá Sách đỏ. Cây liệt kê được trong danh sách có thể không đầy đủ, do đó có sự xuất hiện danh sách đỏ hiện nay. IUCN khuyên tốt nhất là nên để kiểm tra cả hai Sách đỏ trực tuyến và năm 1997 và nhà máy xuất bản sách đỏ .
 
=== 2006 ===