Khác biệt giữa các bản “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Giờ cứu quốc đã đến. Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng, để giữ gìn đất nước.<br />
Dù phải gian khổ kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta!<br />
Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm <br />
Kháng chiến thắng lợi muôn năm
<br />
<br />
23

lần sửa đổi