Khác biệt giữa các bản “Viêng Chăn”

Đã lùi về phiên bản 23267570 bởi Duyệt-phố (thảo luận): Ổn định. (TW)
n (Bổ sung đơn vị hành chính)
(Đã lùi về phiên bản 23267570 bởi Duyệt-phố (thảo luận): Ổn định. (TW))
{{Thông tin khu dân cư
|official_name = {{Pagename}}
|native_name = ວຽງຈັນ
|other_name =
|settlement_typenative_name = Thủ đô = ວຽງຈັນ
|nickname =
|settlement_type = <!--For Town or Village (Leave blank for the default City)-->
|motto =
|image_skyline = Pha_That_Luang,_Vientiane,_Laos.jpg
Buddha_sculptures_at_That_Luang.jpg
|imagesize = 240px
|image_caption = [[Thạt Luông|Pha That Luang]]
|image_shield =
|shield_size =
|nickname =
|motto =
|image_map =
|mapsize =
|pushpin_map =Lào <!-- the name of a location map as per http://en.wikipedia.org/wiki/Template:Location_map -->
|pushpin_label_position = <!-- the position of the pushpin label: left, right, top, bottom, none -->
|pushpin_map_caption =
|pushpin_mapsize =
|pushpin_map_caption =
|latd=17 |latm=58 |lats= |latNS=N
|longd=102 |longm=36 |longs= |longEW=E
|subdivision_type = Quốc gia
|subdivision_name = Lào
|subdivision_type1 =
|subdivision_name1 =
|subdivision_type2 =
|subdivision_name2 =
|subdivision_type3 =
|subdivision_type4 =
|subdivision_name1 =
|subdivision_name2 =
|subdivision_name3 =
|subdivision_type4 =
|subdivision_name4 =
|established_title = <!-- Settled -->
|established_date =
|established_title2 = <!-- Incorporated (town) -->
|established_date2 =
|established_title3 = <!-- Incorporated (city) -->
|established_date3 =
|government_footnotes =
|government_type =
|leader_title1 = <!-- for places with, say, both a mayor and a city manager -->
|leader_name1 =
|leader_title2 =
|leader_name2 =
|leader_title3 =
|leader_name3 =
|leader_title4 =
|leader_name4 =
|established_title = <!-- Settled -->
|established_date =
|established_title2 = <!-- Incorporated (town) -->
|established_date2 =
|established_title3 = <!-- Incorporated (city) -->
|established_date3 =
|area_magnitude =
|unit_pref = <!--Enter: Imperial, if Imperial (metric) is desired-->
|area_footnotes =
|area_magnitude =
|area_total_km2 = <!-- ALL fields dealing with a measurements are subject to automatic unit conversion-->
|area_total_sq_mi =
|area_land_km2 = <!--See table @ Template:Infobox Settlement for details on automatic unit conversion-->
|area_land_sq_mi =
|area_water_km2 =
|area_total_sq_mi =
|area_land_sq_mi =
|area_water_sq_mi =
|area_water_percent =
|area_urban_km2 =
|area_urban_sq_mi =
|area_metro_km2 = 3,920
|area_metro_sq_mi =
|population_as_of = ước 2005
|elevation_footnotes = <!--for references: use <ref> </ref> tags-->
|elevation_m =
|elevation_ft =
|population_total = 783.000
|population_footnotes =
|population_as_ofpopulation_note = ước= 2013
|population_density_km2population_total = 200/km2200000
|population_density_km2 =
|population_density_sq_mi =
|population_urban =
|population_density_urban_km2 =
|population_density_urban_sq_mi =
|population_metro =
|population_density_metro_km2 =
|population_density_metro_sq_mi =
|population_totalpopulation_urban = 783.000
|population_density_urban_km2 =
|population_density_urban_sq_mi =
|population_blank1_title =
|population_blank1 =
|population_density_blank1_km2 =
|population_density_blank1_sq_mi =
|population_note =
|postal_code_type = <!-- enter ZIP code, Postcode, Post code, Postal code... -->
|postal_code =
|area_code =
|website =
|footnotes =
|leader_name2 =
|leader_name3 =
|leader_name4 =
|leader_title2 =
|leader_title3 =
|leader_title4 =
|timezone =
|utc_offset =
|timezone_DST =
|utc_offset_DST =
|latd=17 |latm=58 |lats= |latNS=N
|longd=102 |longm=36 |longs= |longEW=E
|elevation_footnotes = <!--for references: use <ref> </ref> tags-->
|elevation_m =
|elevation_ft =
|postal_code_type = <!-- enter ZIP code, Postcode, Post code, Postal code... -->
|postal_code =
|area_code =
|blank_name =
|blank_info =
|blank1_name =
|blank1_info =
|population_urbanwebsite =
|population_note footnotes =
}} <!-- Infobox ends -->
 
 
==Lịch sử==
Theo thị trường thi lịch sử của Lào, ''[[Phra Lak Phra Lam]]'' thì ông hoàng thendarewaretThattaradtha sau khi nhường ngôi xứ Muong Inthapatha Maha Nakhone huyền thoại cho em thì ra đi lập ra một thị trấn mới mang tên Maha Thani Si Phan Phao ở bờ phía tây [[sông Cửu Long]]; sử Lào cho đó là [[Udon Thani]] ngày nay thuộc [[Thái Lan]]. Ngày nọ có [[Naga]] bảy đầu khuyên Thattaradtha xây một thành phố mới ở bờ đối diện. Thattaradtha nghe theo mà xây nên Chanthabuly Si Sattanakhanahud tức là tiền thân của Viêng Chăn hiện nay.
 
Khác với truyện ''Phra Lak Phra Lam'' thì sử học cho rằng Viêng Chăn nguyên thủy là một thị trấn của [[người Khmer]] tập trung quanh một ngôi đền [[Ấn Độ giáo|Hindu]]. Ngôi đền đó là [[Pha That Luang]] sau này.