Khác biệt giữa các bản “Nhóm máu”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
| ''O'' || O || O, A || O, B || A, B
|-
| ''A'' || O, A ||O, A|| O, A, B, AB || A, B, AB
|-
| ''B'' || O, B || O, A, B, AB ||O, B|| A, B, AB
|-
| ''AB'' || A, B || A, B, AB || A, B, AB || A, B, AB
| style="background:#aaa; border-left:2px solid black; border-right:2px solid black;"| '''O'''
| style="background:#aaa; border-right:2px solid black;"| '''''ii'' <small>(OO)</small>'''
| style="background:#aaa;"| O<br /> <small>OO OO OO OO</small>
| style="background:#ff8888;"| O hoặc A<br /><small>AO OO AO OO</small>
| style="background:#ff8888;"| A<br /> <small>AO AO AO AO</small>
| style="background:#8888ff;"| O hoặc B<br /> <small>BO OO BO OO</small>
| style="background:#8888ff;"| B<br /> <small>BO BO BO BO</small>
| style="background:#ff88ff;"| A hoặc B<br /> <small>AO BO AO BO</small>
|-
| rowspan="2" style="background:#ff8888; border-left:2px solid black; border-right:2px solid black;"| '''A'''
| style="background:#ff8888; border-right:2px solid black;"| '''''I<sup>A</sup>i'' <small>(AO)</small>'''
| style="background:#ff8888;"| O hoặc A<br /><small>AO AO OO OO</small>
| style="background:#ff8888;"| O hoặc A<br /><small>AA AO AO OO</small>
| style="background:#ff8888;"| A<br /><small>AA AA AO AO</small>
| style="background:#ff88ff;"| O, A, B hoặc AB<br /><small>AB AO BO OO</small>
| style="background:#ff88ff;"| B hoặc AB<br /><small>AB AB BO BO</small>
| style="background:#ff88ff;"| A, B hoặc AB<br /><small>AA AB AO BO </small>
|-
| style="background:red; border-right:2px solid black;"| '''''I<sup>A</sup>I<sup>A</sup>'' <small>(AA)</small>'''
| style="background:#ff8888;"| A<br /> <small>AO AO AO AO</small>
| style="background:#ff8888;"| A<br /><small>AA AO AA AO</small>
| style="background:red;"| A<br /> <small>AA AA AA AA</small>
| style="background:#ff88ff;"| A hoặc AB<br /> <small>AB AO AB AO</small>
| style="background:#f0f;"| AB<br /> <small>AB AB AB AB</small>
| style="background:#f0f;"| A hoặc AB<br /> <small>AA AB AA AB</small>
|-
| rowspan="2" style="background:#8888ff; border-left:2px solid black; border-right:2px solid black;"| '''B'''
| style="background:#8888ff; border-right:2px solid black;"| '''''I<sup>B</sup>i'' <small>(BO)</small>'''
| style="background:#8888ff;"| O hoặc B<br /><small>BO BO OO OO</small>
| style="background:#ff88ff;"| O, A, B hoặc AB<br /><small>AB BO AO OO</small>
| style="background:#ff88ff;"| A hoặc AB<br /><small>AB AB AO AO</small>
| style="background:#8888ff;"| O hoặc B<br /><small>BB BO BO OO</small>
| style="background:#8888ff;"| B<br /><small>BB BB BO BO</small>
| style="background:#ff88ff;"| A, B hoặc AB<br /><small>AB BB AO BO</small>
|-
| style="background:blue; border-right:2px solid black;"| '''''I<sup>B</sup>I<sup>B</sup>'' <small>(BB)</small>'''
| style="background:#8888ff;"| B<br /> <small>BO BO BO BO</small>
| style="background:#ff88ff;"| B hoặc AB<br /><small>AB BO AB BO</small>
| style="background:#f0f;"| AB<br /> <small>AB AB AB AB</small>
| style="background:#8888ff;"| B<br /> <small>BB BO BB BO</small>
| style="background:blue;"| B<br /> <small>BB BB BB BB</small>
| style="background:#f0f;"| B hoặc AB<br /> <small>AB BB AB BB</small>
|-
| style="background:#f0f; border-left:2px solid black; border-right:2px solid black; border-bottom:2px solid black;"| '''AB'''
| style="background:#f0f; border-right:2px solid black; border-bottom:2px solid black;"| '''''I<sup>A</sup>I<sup>B</sup>'' <small>(AB)</small>'''
| style="background:#ff88ff;"| A hoặc B<br /><small>AO AO BO BO</small>
| style="background:#ff88ff;"| A, B hoặc AB<br /><small>AA AO AB BO</small>
| style="background:#f0f;"| A hoặc AB<br /><small>AA AA AB AB</small>
| style="background:#ff88ff;"| A, B hoặc AB<br /><small>AB AO BB BO</small>
| style="background:#f0f;"| B hoặc AB<br /><small>AB AB BB BB</small>
| style="background:#f0f;"| A, B, hoặc AB<br /><small>AA AB AB BB</small>
|}
Người dùng vô danh