Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Quân khu Thẩm Dương”