Khác biệt giữa các bản “HTML”

== Tham khảo ==
{{Tham khảo}}
 
== Liên kết ngoài ==
{{div col|cols=3|colwidth=20em}}
* [http://www.w3.org/TR/html401/ Đặc tả ngôn ngữ HTML 4.01] Tiếng Anh
* [http://vi.wikibooks.org/wiki/HTML/HTML Tự Học HTML] bằng tiếng Việt
* [http://www.bbsinc.com/iso8859.html ASCII - ISO 8859-1 Table with HTML Entity Names]
* [http://validator.w3.org/ W3C's HTML Validator]
* [http://validate.sourceforge.net HTML/XHTML Validator Project on SourceForge]
* [http://www.scouthtml.com HTML Tag Reference and Tutorials]
* [http://www.scouthtml.com/board/ HTML Discussion Forum]
* [http://web.archive.org/20050311015018/www.geocities.com/seo_advice/html-code-optimization.htm The Importance of HTML Validation]
* [http://wikibooks.org/wiki/Programming:HTML Programming:HTML - Wikibooks]
* [http://www.w3.org/MarkUp/HTMLPlus/htmlplus_1.html HTML+ Discussion Document (obsolete)]
* [http://archive.ncsa.uiuc.edu/General/Internet/WWW/HTMLPrimer.html NCSA's Beginner's Guide to HTML]
{{div col end}}
 
{{các ngôn ngữ lập trình chính}}
{{thể loại Commons|HTML}}
 
[[Thể loại:HTML| ]]
[[Thể loại:Ngôn ngữ đánh dấu]]
[[Thể loại:SGML]]
[[Thể loại:Truyền thông kỹ thuật]]
[[Thể loại:Tiêu chuẩn của W3C]]
Người dùng vô danh