Difference between revisions of "Khoáng vật phosphat"

→‎top: Unicodifying
(→‎top: Unicodifying)
'''Khoáng vật photphat''' là các [[khoáng vật]] có chứa gốc [[photphat]] (PO<sub>4</sub><sup>3-</sup>) cùng với [[arsenat]] (AsO<sub>4</sub><sup>3-</sup>) và [[vanadat]] (VO<sub>4</sub><sup>3-</sup>). Các anion [[Clo]] (Cl<sup>-</sup>), [[flo]] (F<sup>-</sup>), và [[hiđrôxít|hydroxit]] (OH<sup>-</sup>) cũng nằm trong cấu trúc tinh thể.
 
Nhóm khoáng vật photphat là một nhóm lớn và gồm nhiều nhóm nhỏ, tuy nhiên, chỉ có một vài loại là tương đối phổ biến.
 
Khoáng vật photphat bao gồm:
*[[Pyromorphit]] Pb<sub>5</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>Cl
*[[Vanadinit]] Pb<sub>5</sub>(VO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>Cl
*[[Erythrit]] Co<sub>3</sub>(AsO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>'''&middot;·'''8H<sub>2</sub>O
*[[Amblygonit]] LiAlPO<sub>4</sub>F
*[[Lazulit]] (Mg,Fe)Al<sub>2</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>(OH)<sub>2</sub>
*[[Wavellit]] Al<sub>3</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>(OH)<sub>3</sub>'''&middot;·'''5H<sub>2</sub>O
*[[Turquois]] CuAl<sub>6</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>4</sub>(OH)<sub>8</sub>'''&middot;·'''5H<sub>2</sub>O
*[[Autunit]] Ca(UO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>'''&middot;·'''10-12H<sub>2</sub>O
*[[Carnotit]] K<sub>2</sub>(UO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>(VO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>'''&middot;·'''3H<sub>2</sub>O
*[[Phosphophyllit]] Zn<sub>2</sub>(Fe,Mn)(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>•4H<sub>2</sub>O
*[[Struvit]] (NH<sub>4</sub>)MgPO<sub>4</sub>·6H<sub>2</sub>O