Khác biệt giữa các bản “Tấn (nước)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| 24 (15)
| [[Tấn Văn công]]
| Cơ Trùng Nhĩ Trị
| 636 - 628 TCN
| 9
| 25 (16)
| [[Tấn Tương công]]
| Cơ Hoan Phẩm
| 627 - 621 TCN
| 7
| 26 (17)
| [[Tấn Linh công]]
| Cơ Di Cao Vị
| 620 - 607 TCN
| 14
75

lần sửa đổi