Khác biệt giữa các bản “Tấn (nước)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| 27 (16)
| [[Tấn Thành công]]
| Cơ Hắc Điến Hoành
| 606 - 600 TCN
| 7
| 28 (17)
| [[Tấn Cảnh công]]
| Cơ Nho Hoài
| 599 - 581 TCN
| 19
75

lần sửa đổi