Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Vương triều thứ Hai Mươi Hai của Ai Cập”

Đã lùi lại sửa đổi 26115097 của Tran Trong Nhan (thảo luận)
Không có tóm lược sửa đổi
(Đã lùi lại sửa đổi 26115097 của Tran Trong Nhan (thảo luận))
|[[Vương triều thứ 23]]
|}
== Phả hệ ==
Đây là bảng chi tiết các đời pharaon triều đại 21, 22 và 23:
{{chart/start}}
{{chart | | | | | | | | |S|P|P|P|P|P|T}}
{{chart | | | | | |RX|W|y|HE| |Y|M|TA|HE=[[Hrere]]|RX=[[Image:Double crown.svg|25px]]<br>'''[[Ramesses XI]]'''|TA=[[Tentamun (20th dynasty)|Tentamun A]]}}
{{chart |border=0|~|~|~|~|~|~|,|-|-|'|~|Y|P|P|T|Y|P|P|M|P|P|P|T|~|~|~|thr | |thr='''''[[Twentieth Dynasty of Egypt]]''''' }}
{{chart |PI|P|y|NOD|~|HE| |SM|r2|TB|F|DH| | | | | | |SM=[[Image:Double crown.svg|25px]]<br>'''[[Smendes]]'''|TB=[[Tentamun (21st dynasty)|Tentamun B]]|NOD=[[Nodjmet]]|PI=[[Image:Amun.svg|25px]]<br>[[Piankh]]|HE=[[Image:Amun.svg|25px]]<br>[[Herihor]]|DH=[[Duathathor-Henuttawy]]}}
{{chart | | | | |!| | | | | | | | | | | |Q| | | |:| | |}}
{{chart | | | |PI|7| | | | | | | | |AM| | |:| | | | | |AM=[[Image:Double crown.svg|25px]]<br>'''[[Amenemnisu]]'''|PI=[[Image:Amun.svg|25px]]<br>''[[Pinedjem I]]''}}
{{chart | | | | | | |L|~|~|~|~|~|y|~|~|~|~|~|~|~|J| |}}
{{chart | | | | | | |,|-|-|-|v|-|^|-|r|-|-|-|v|-|-|-|.| |}}
{{chart | |WI|y|PI|y|MU| |MA| |DJ|F|ME| | | | | | | | | | |PI=[[Image:Double crown.svg|25px]]<br>'''[[Psusennes I]]'''|MU=[[Mutnedjmet (21st dynasty)|Mutnedjmet]]|MA=[[Image:Amun.svg|25px]]<br>[[Masaharta]]|DJ=[[Image:Amun.svg|25px]]<br>[[Djedkhonsuefankh]]|WI=Wiay|ME=[[Image:Amun.svg|25px]]<br>[[Menkheperre]]}}
{{chart| | | | |!| | | |!| |F|~|~|~|~|~|~|~|~|~|J| | | | |}}
{{chart| | | |IS|7|AM|:| | | | | | | | |SA|y|TA| |IS=Isetemkheb C (III)|AM=[[Image:Double crown.svg|25px]]<br>'''[[Amenemope (pharaoh)|Amenemope]]'''|SA=[[Shoshenq A]]|TA=Mehtenweskhet A}}
{{chart| | | | | | |L|~|y|~|J| | | | | | | | | |!| |!}}
{{chart| | |,|-|-|-|v|-|^|-|.| | | | |,|-|-|-|-|'| |!}}
{{chart| |S2| |PI|y|ID| | |OE| | | | |NI|y|TA|S2=[[Image:Amun.svg|25px]]<br>[[Smendes II]]|PI=[[Image:Amun.svg|25px]]<br>[[Pinedjem II]]|ID=[[Isetemkheb D]]|OE=[[Image:Double crown.svg|25px]]<br>'''[[Osorkon the Elder]]'''|NI=[[Nimlot A]]|TA=Tentsepeh A}}
{{chart|border=0| | | | | | | | |!| | | | | | |:| |F|~|~|~|~|~|~|t|~|~|~|thr|thr='''''[[Twenty-first Dynasty of Egypt]]'''''}}
{{chart| | | | | | | |P2| | | | |SA|:| |KA|y|SI| | |P2=[[Image:Double crown.svg|25px]]<br>'''[[Psusennes II]]'''|SA=[[Image:Double crown.svg|25px]]<br>'''[[Siamun]]'''|SI=[[Image:Double crown.svg|25px]]<br>'''[[Shoshenq I]]'''|KA=[[Karomama A]]|}}
{{chart|~|~|~|~|~|~|~|~|t|~|~|~|~|~|~|~|~|J| | | | |!| |`|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|.| |}}
{{chart| | | | | | | |MB|~|~|~|~|~|~|y|~|~|~|~|OI|~|~|~|~|~|y|TK| |IU|OI=[[Image:Double crown.svg|25px]]<br>'''[[Osorkon I]]'''|MB=[[Maatkare B]]|TK=[[Tashedkhonsu]]|IU=[[Image:Amun.svg|25px]]<br>[[Iuput]]}}
{{chart|border=0| | | | | | | | | | | | | | | | |!| | | |S|P|^|-|v|-|-|-|.|`|-|-|.| | | | | | |}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | | | |SC| |SII| |IU| |S3| |TI|SC=[[Image:Amun.svg|25px]]<br>'''[[Shoshenq C]]'''|SII=[[Image:Double crown.svg|25px]]<br>'''[[Shoshenq II]]'''|IU=[[Image:Amun.svg|25px]]<br>[[Iuwelot]]|S3=[[Image:Amun.svg|25px]]<br>[[Smendes III]]|TI=[[Image:Double crown.svg|25px]]<br>'''[[Takelot I]]'''}}
{{chart|border=0|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|t|~|~|~|7| | | | | | | | | | | |!}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | | | |HA| | |:| | | | | | | | | | |OII| | | |HA=[[Image:Double crown.svg|25px]]<br>'''''[[Harsiese A]]'''''|OII=[[Image:Double crown.svg|25px]]<br>'''[[Osorkon II]]'''}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |:| | | | | | |,|-|-|-|-|(|}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |:| | | | | |NC| | |TJE|y|SIII|SIII=[[Image:Double crown.svg|25px]]<br>'''[[Shoshenq III]]'''|NC=[[Image:Amun.svg|25px]]<br>[[Nimlot C]]|TJE=Tjesbastperu}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |L|~|~|,|-|-|-|(|~|~|7| | | |! | |L|~|7}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |KII|y|TII| |:| | |PA| |SIV|SIV=[[Image:Double crown.svg|25px]]<br>'''[[Shoshenq IV]]'''|TII=[[Image:Double crown.svg|25px]]<br>'''[[Takelot II]]'''|KII=[[Karomama II]]|PA=[[Image:Double crown.svg|25px]]<br>'''[[Pami]]'''}}
{{chart| | | | | | | | | | | | |F|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|t|~|J| | |:| | | |!| }}
{{chart| | | | | | | | | | | |PI| | | | | | | | | | |O3| | | |:| | |SV|P|P|y|TIII|SV=[[Image:Double crown.svg|25px]]<br>'''[[Shoshenq V]]'''|O3=[[Image:Double crown.svg|25px]]<br>'''[[Osorkon III]]'''|TIII=[[Tadibast III]]|PI=[[Image:Double crown.svg|25px]]<br>'''[[Pedubast I]]'''}}
{{chart| | | | | | | | |F|~|~|J|!| | | |,|-|-|-|-|-|-|-|-|(| | | |F|J| | | |Q| | | |!| }}
{{chart| | | | | | | |SV| |II| |TE| | | | | | |RD| | |:| | | |PE| |OIV|RD=[[Image:Double crown.svg|25px]]<br>'''[[Rudamun]]'''|TE=[[Image:Double crown.svg|25px]]<br>'''[[Takelot III]]'''|OIV=[[Image:Double crown.svg|25px]]<br>'''[[Osorkon IV]]'''|PE=[[Image:Double crown.svg|25px]]<br>'''[[Pedubast II]]'''|II=[[Image:Double crown.svg|25px]]<br>'''[[Iuput I]]'''|SV=[[Image:Double crown.svg|25px]]<br>'''[[Shoshenq VI]]'''}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | | | | |F|~|~|~|~|~|~|~|J|!| | | |Q| | | | | | | }}
{{chart| | | | | | | | | | | | | | | |IN| | |PF|~|IF| | |:| | | | | | | |PIII=[[Image:Double crown.svg|25px]]|IF=Irbastudjanefu|PF=[[Image:Double crown.svg|25px]]<br>'''[[Peftjauawybast]]'''|IN=[[Image:Double crown.svg|25px]]<br>'''[[Ini (pharaoh)|Ini]]'''}}
{{chart|border=0| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |L|~|~|~|~|~|~|~|~|thr|thr='''[[Twenty-second Dynasty of Egypt]]'''}}
{{chart| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |}}
{{chart|border=0|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|thr|thr='''[[Twenty-third Dynasty of Egypt]]'''}}
{{chart/end}}
 
[[Thể loại:Lịch sử Ai Cập]]
[[Thể loại:Ai Cập cổ đại]]