Khác biệt giữa các bản “Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội”

ạm{{wikify}}
{{cần biên tập}}
{{Đại học
|nickname =
|colors =
|website= [http://www.ueb.edu.vn; www.ueb.edu.vn]
|publictransit =
}}
Các Phó hiệu trưởng :
*TS. Nguyễn Trúc Lê
*PGS.TS. TrầnPhạm AnhMinh TàiTuấn
*TS. Nguyễn Anh Thu
 
• Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp : ThS. Phạm Việt Thắng
 
TrưởngPhó trưởng phòng phụ trách Phòng Tổ chức Nhân sự : ThS. CảnhTrương ChíThị DũngHuệ
 
• Trưởng Phòng Đào tạo : TS. Nguyễn Anh Tuấn
 
TrưởngPhó trưởng phòng phụ trách Phòng Kế hoạch - Tài chính : ThS. PhạmHồ MinhSỹ TuấnLưu
 
• Trưởng Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển : TS. Lê Trung Thành
• Trưởng Phòng Thanh tra và Pháp chế: ThS. Nguyễn Minh Đức
 
Trưởng Bộ phận Truyền thông : ThS. Lưu Thị Mai Anh
 
• Trưởng Bộ phận Tạp chí - Xuất bản : TSThS. Nguyễn TrúcThị Thục An
 
'''3. Các khoa trực thuộc'''
 
- Chủ nhiệm Khoa Quản trị Kinh doanh : PGS.TS. Hoàng Văn Hải
 
- Chủ nhiệm Khoa Tài chính - Ngân hàng : TS. Trần Thị Thanh Tú
 
'''4. Các viện, trung tâm trực thuộc'''
 
- ChủViện nhiệmtrưởng KhoaViện Quản trị Kinh doanh : PGS.TS. Hoàng Văn Hải
 
- Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách : TS. Nguyễn Đức Thành
 
- Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Phát triển :TS. Phạm Vũ Thắng
 
- Trung tâm Nghiên cứu Quản lý Quốc tế : ThS. Nguyễn Tiến Đức
 
- Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh : TS. Phan Chí Anh
 
- Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục : ThS. Nguyễn Thị Minh Phượng
 
- Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế : ThS. Hoàng Thị Bảo Thoa
 
- Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên : CN. Trần Thị Hồng
 Kinh tế Chính trị
 
 Quản trị công nghệ và phát triển Doanh Nghiệpnghiệp
 
 Quản trị các tổ chức tài chính
 
 Kinh tế biển
 
'''''1.3. Trình độ Tiến sĩ:'''''
'''PHÓ HIỆU TRƯỞNG:'''
 
- PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh, Phó(2007 hiệu- trưởng phụ trách đào tạo đại học và sau đại học2014)
 
- PGS.TS Trần Anh Tài (2007 - 2016)
 
==Các Phó hiệu trưởng đương nhiệm==
 
PGS.TS. TrầnPhạm AnhMinh TàiTuấn
 
TS. Nguyễn Trúc Lê
Email: news_ueb@vnu.edu.vn
 
Website: http://ueb.vnu.edu.vn/
 
==Liên kết ngoài==
Người dùng vô danh