Khác biệt giữa các bản “Mùa”

 
==== Anh ====
;=====Anh=====
Tại vùng [[Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland]],<ref>Về vùng</ref> các mùa thì thông thường<ref>Mùa thông thường</ref> thì được tính<ref>Cách tính mùa của Anh</ref> là các mùa bắt đầu<ref>Ngày bắt đầu</ref> vào các ngày sớm hơn<ref>Về ngày sớm hơn</ref> khoảng 7 tuần:<ref>Về ngày đầu mùa ở Anh</ref> mùa xuân thì bắt đầu<ref>Thời gian bắt đầu mùa xuân Anh</ref> vào ngày ''Candlemas'',<ref>Thời gian lập xuân của Anh</ref> mùa hè thì bắt đầu<ref>Thời gian bắt đầu mùa hè Anh</ref> vào ngày ''May Day'',<ref>Thời gian lập hạ của Anh</ref> mùa thu thì bắt đầu<ref>Thời gian bắt đầu mùa thu Anh</ref> vào ngày ''Lammas''<ref>Thời gian lập thu của Anh</ref> và mùa đông thì bắt đầu<ref>Thời gian bắt đầu mùa đông Anh</ref> vào ngày ''All Hallows''.<ref>Thời gian lập đông của Anh</ref> Đó là những ngày<ref>Về ngày lễ của Anh</ref> lễ của Anh.<ref>Ở Anh, có ngày lễ vào thời gian chuyển mùa.</ref>
 
;=====Ireland=====
[[Lịch Ireland]] thì cũng sử dụng<ref>Về nó gần giống nhau</ref> gần giống<ref>Nó sử dụng gần giống</ref>{{Refn|Người ta đang sử dụng gần giống cách ước lượng.<ref>Về cách ước lượng ngày</ref>|group=gc}} như cách ước lượng nói trên;<ref>Ước lượng ngày</ref> mùa xuân thì bắt đầu<ref>Thời gian bắt đầu mùa xuân Ireland.</ref> ngày [[1 tháng 2]] (''Imbolc''),<ref>Thời gian lập xuân của Ireland</ref> mùa hè thì bắt đầu<ref>Thời gian bắt đầu mùa hè Ireland.</ref> vào ngày [[1 tháng 5]] (''Beltane''),<ref>Thời gian lập hạ của Ireland</ref> mùa thu thì bắt đầu<ref>Thời gian bắt đầu mùa thu Ireland.</ref> vào ngày [[1 tháng 8]] (''Lughnasadh'')<ref>Thời gian lập thu của Ireland</ref> và mùa đông thì bắt đầu<ref>Thời gian bắt đầu mùa đông Ireland.</ref> vào ngày [[1 tháng 11]] (''Samhain'').<ref>Thời gian lập đông của Ireland</ref> Mùa ở đây thì giống<ref>Mùa giống</ref> hệt truyền thống.<ref>Nói tới Bắc bán cầu.</ref>
 
;=====Tổng kết=====
Nói chung,<ref>Về việc chung</ref> trong lịch của [[Anh]]<ref>Theo lịch Anh</ref> sẽ bắt đầu<ref>Thời gian bắt đầu mùa Anh</ref> vào những ngày lễ<ref>Về ngày lễ</ref> truyền thống của họ.<ref>Về mùa bắt đầu vào ngày lễ</ref>{{Refn|Về mùa, nó bắt đầu mùa<ref>Về việc bắt đầu mùa</ref> vào ngày lễ.<ref>Bắt đầu mùa vào lễ</ref>|group=gc}}
 
4.380

lần sửa đổi