Khác biệt giữa các bản “Nguyễn”

* [[Nguyễn Sinh Sắc]], quan lại nhà Nguyễn, thân sinh Chủ tịch [[Hồ Chí Minh]].
*[[Nguyễn Công Cơ]] đại thần nhà lê trung hưng
*[[Nguyễn Đức Trinh]] bảng nhãn thờiViệt lê sơNam
*[[Nguyễn Toàn An]] bảng nhãn thờiViệt lê sơNam *[[Nguyễn Giác]] bảng nhãn thời lêViệt Nam *[[Nguyễn Đức Huấn]] bảng nhãn thờiViệt lê sơNam *[[Nguyễn Huân]] bảng nhãn thời lêViệt Nam *[[Nguyễn Chiêu Huấn]] bảng nhãn thờiViệt lê sơNam *[[Nguyễn Mẫn Đốc]] bảng nhãn thờiViệt lê sơNam *[[Nguyễn Thuyên]] bảng nhãn thời lêViệt Nam *[[Nguyễn Văn Hiến]] bảng nhãn thờiViệt lê sơNam *[[Nguyễn Hãng]] bảng nhãn thời MạcViệt Nam *[[Nguyễn Miễn]] bảng nhãn thờiViệt MạcNam *[[Nguyễn Nhân Triêm]] bảng nhãn thời Mạc Việt Nam *[[Nguyễn Văn Bích]] bảng nhãn thờiViệt lê trung hưngNam *[[Nguyễn Đình Ức]] bảng nhãn thờiViệt Nam *[[Nguyễn Công Bình]] trạng nguyên TrungViệt HưngNam
 
=== Quân sự ===
Người dùng vô danh