Khác biệt giữa các bản “Mùa”

không có tóm lược sửa đổi
 
== Vùng cực Trái Đất ==
{{Xem thêm|Cách tính toán mùa trên Trái Đất#Vùng cực}}
[[Tập tin:Seasonearth.png|nhỏ|phải|Minh họa về Trái Đất trong các mùa khác nhau]]
Đã có một sai lầm<ref>Về một sai lầm</ref> rất phổ biến<ref group=gc>Về sai lầm khi tính thời gian</ref>{{Refn|Chúng ta có một sai lầm<ref>Về sai lầm khi tính thời gian</ref> khi chúng ta tính thời gian mặt trời mọc, lặn.<ref>Về thời gian mọc, lặn của Mặt Trời</ref>|group=gc}} là có rất nhiều<ref>Về các suy nghĩ</ref>{{Refn|Về việc suy nghĩ<ref>Theo viêc suy nghĩ</ref> của vùng cực.<ref>Theo suy nghĩ bán cầu</ref>|group=gc}} suy nghĩ cho rằng<ref>Về các suy nghĩ</ref> trong các phạm vi của [[vòng Bắc Cực|vòng Bắc cực]] và [[vòng Nam Cực|vòng Nam cực]]<ref>Về hai vòng cực</ref><ref group=gc>Vòng cực là một nơi gần vùng cực.</ref> thì Mặt Trời mọc một lần về mùa xuân và lặn một lần vào mùa thu;<ref>Mặt trời mọc, lặn</ref><ref group= "gc">Về mặt trời mọc lặn một lần trong năm.</ref> vì thế ngày và đêm đang bị suy diễn<ref>Ngày đêm bị suy diễn sai</ref><ref group="gc">Việc ngắt quãng</ref> một cách sai lầm là chỉ bị ngắt quãng sau khoảng 183 ngày trên tờ lịch (tức nửa năm).<ref group="gc">Lịch chính là năm.</ref> Điều này thì chỉ có thể coi là đúng<ref>Về vùng được coi là đúng</ref><ref group=gc>Chỉ có ít vùng.</ref> trong các vùng rất gần với các cực.{{Refn|Những vùng đó<ref>Về những vùng</ref> chỉ có thể là: Vùng cực và vòng cực (gần vùng cực)<ref>Theo những vùng, có cả vòng cực</ref>|group=gc}}
 
== Tính toán ==
{{Chính|Cách tính toán mùa trên Trái Đất}}
Sau đây là những việc tính toán mùa<ref>Theo cách tính toán mùa</ref>{{Refn|Do mùa và việc tính toán mùa<ref>Về từng quốc gia</ref> sẽ theo từng quốc gia.<ref>Ứng với từng quốc gia khác nhau</ref>|group=gc}} trong năm<ref>Về tính toán mùa</ref> theo từng nước.<ref>Cách dùng mùa của nước</ref>
 
=== Mỹ ===
Ngày mà mỗi mùa sẽ bắt đầu{{Refn|Việc phụ thuộc mùa<ref>Do mùa và tháng</ref> theo truyền thống.<ref>Về phân mùa</ref>|group=gc}} thì phụ thuộc<ref>Tính chất phụ thuộc mùa</ref> vào việc định nghĩa nó.<ref>Về việc định nghĩa</ref> Tại [[Hoa Kỳ|Mỹ]], các mùa được coi là nó bắt đầu tại các điểm phân<ref>Về điểm phân</ref> (xuân phân, thu phân)<ref>Các điểm phân</ref> và các điểm chí<ref>Về điểm chí</ref> (hạ chí, đông chí)<ref>Các điểm chí</ref> của thiên văn: các mùa như thế đôi khi còn được gọi là "mùa thiên văn".<ref>Trong tên gọi</ref>{{Refn|Mùa thiên văn có ngày bắt đầu mùa<ref>Theo ngày bắt đầu mùa</ref> ở giữa mùa.<ref>Ở truyền thống</ref>|group=gc}} Theo tất cả những việc ước lượng<ref>Về việc ước lượng</ref> này thì ta có thời gian như sau:<ref>Về việc thời gian</ref>
* Mùa hè thì bắt đầu<ref>Về việc mùa hạ bắt đầu</ref> từ thời điểm [[hạ chí]]<ref>Thời gian lập hạ ở Mỹ</ref>
* Mùa đông thì bắt đầu<ref>Về việc mùa đông bắt đầu</ref> từ thời điểm [[đông chí]]<ref>Thời gian lập đông ở Mỹ</ref>
* Mùa xuân thì bắt đầu<ref>Về việc mùa xuân bắt đầu</ref> từ thời điểm [[xuân phân]]<ref>Thời gian lập xuân ở Mỹ</ref>
* Mùa thu thì bắt đầu<ref>Về việc mùa thu bắt đầu</ref> ở thời điểm [[thu phân]]<ref>Thời gian lập thu ở Mỹ</ref>
''Nguồn:'' <ref>Ở giữa mùa.</ref>
 
Tức là mùa ở nước [[Hoa Kỳ]] bắt đầu{{Refn|Có thời gian của các mùa<ref>Việc bắt đầu mùa ở Mỹ</ref> ở Mỹ.<ref>Về mùa của nước Hoa Kỳ.</ref>|group=gc}} đúng lúc giữa mùa đó.<ref>Ta nói tới Bắc bán cầu.</ref> Trong lịch tập quán của người dân Mỹ,<ref>Về thời gian giữa mùa</ref> các ngày sau đây được coi là giữa các mùa:<ref>Những ngày giữa các mùa</ref>
* Đông chí (vào ngày [[3 tháng 2]])<ref>Ngày đông chí ở Mỹ</ref> bắt đầu đúng lập xuân<ref>Tiết khí đông chí ở Mỹ</ref>
* Xuân phân (vào ngày [[5 tháng 5]] hoặc [[6 tháng 5]]<ref>Thời gian không chính xác, nó vào 1 trong 2 ngày đó.</ref>)<ref>Ngày xuân phân ở Mỹ</ref> bắt đầu đúng lập hạ<ref>Tiết khí xuân phân ở Mỹ</ref>
* Hạ chí (vào ngày [[7 tháng 8]])<ref>Ngày hạ chí ở Mỹ</ref> bắt đầu đúng lập thu<ref>Tiết khí hạ chí ở Mỹ</ref>
* Thu phân (vào ngày [[6 tháng 11]])<ref>Ngày thu phân ở Mỹ</ref> bắt đầu đúng lập đông<ref>Tiết khí thu phân ở Mỹ</ref>
 
Ghi chú:
* Mùa Mỹ chậm hơn ngày truyền thống là 1 tháng rưỡi.<ref>Chậm hơn của Mỹ so với truyền thống</ref>
* Mùa Mỹ chậm hơn ngày khí tượng học là nửa tháng.<ref>Chậm hơn của Mỹ so với khí tượng học</ref>
* Mùa thiên văn chậm hơn mùa Mỹ cũng là nửa tháng.<ref>Chậm hơn của thiên so với Mỹ</ref>
 
=== Anh ===
====Anh====
Tại vùng [[Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland]],<ref>Về vùng</ref> các mùa thì thông thường<ref>Mùa thông thường</ref> thì được tính<ref>Cách tính mùa của Anh</ref> là các mùa bắt đầu<ref>Ngày bắt đầu</ref> vào các ngày sớm hơn<ref>Về ngày sớm hơn</ref> khoảng 7 tuần:<ref>Về ngày đầu mùa ở Anh</ref> mùa xuân thì bắt đầu<ref>Thời gian bắt đầu mùa xuân Anh</ref> vào ngày ''Candlemas'',<ref>Thời gian lập xuân của Anh</ref> mùa hè thì bắt đầu<ref>Thời gian bắt đầu mùa hè Anh</ref> vào ngày ''May Day'',<ref>Thời gian lập hạ của Anh</ref> mùa thu thì bắt đầu<ref>Thời gian bắt đầu mùa thu Anh</ref> vào ngày ''Lammas''<ref>Thời gian lập thu của Anh</ref> và mùa đông thì bắt đầu<ref>Thời gian bắt đầu mùa đông Anh</ref> vào ngày ''All Hallows''.<ref>Thời gian lập đông của Anh</ref> Đó là những ngày<ref>Về ngày lễ của Anh</ref> lễ của Anh.<ref>Ở Anh, có ngày lễ vào thời gian chuyển mùa.</ref>
 
====Ireland====
[[Lịch Ireland]] thì cũng sử dụng<ref>Về nó gần giống nhau</ref> gần giống<ref>Nó sử dụng gần giống</ref>{{Refn|Người ta đang sử dụng gần giống cách ước lượng.<ref>Về cách ước lượng ngày</ref>|group=gc}} như cách ước lượng nói trên;<ref>Ước lượng ngày</ref> mùa xuân thì bắt đầu<ref>Thời gian bắt đầu mùa xuân Ireland.</ref> ngày [[1 tháng 2]] (''Imbolc''),<ref>Thời gian lập xuân của Ireland</ref> mùa hè thì bắt đầu<ref>Thời gian bắt đầu mùa hè Ireland.</ref> vào ngày [[1 tháng 5]] (''Beltane''),<ref>Thời gian lập hạ của Ireland</ref> mùa thu thì bắt đầu<ref>Thời gian bắt đầu mùa thu Ireland.</ref> vào ngày [[1 tháng 8]] (''Lughnasadh'')<ref>Thời gian lập thu của Ireland</ref> và mùa đông thì bắt đầu<ref>Thời gian bắt đầu mùa đông Ireland.</ref> vào ngày [[1 tháng 11]] (''Samhain'').<ref>Thời gian lập đông của Ireland</ref> Mùa ở đây thì giống<ref>Mùa giống</ref> hệt truyền thống.<ref>Nói tới Bắc bán cầu.</ref>
 
====Tổng kết====
Nói chung,<ref>Về việc chung</ref> trong lịch của [[Anh]]<ref>Theo lịch Anh</ref> sẽ bắt đầu<ref>Thời gian bắt đầu mùa Anh</ref> vào những ngày lễ<ref>Về ngày lễ</ref> truyền thống của họ.<ref>Về mùa bắt đầu vào ngày lễ</ref>{{Refn|Về mùa, nó bắt đầu mùa<ref>Về việc bắt đầu mùa</ref> vào ngày lễ.<ref>Bắt đầu mùa vào lễ</ref>|group=gc}}
 
=== Liên Xô và Đan Mạch ===
Trong [[khí tượng học]] đối với khu vực bắc bán cầu, mùa xuân bắt đầu vào ngày [[1 tháng 3]],<ref>Thời gian bắt đầu mùa xuân của hai nước</ref> mùa hè bắt đầu vào ngày [[1 tháng 6]],<ref>Thời gian bắt đầu mùa hạ của hai nước</ref> mùa thu bắt đầu vào ngày [[1 tháng 9]]<ref>Thời gian bắt đầu mùa thu của hai nước</ref> và mùa đông bắt đầu vào ngày [[1 tháng 12]].<ref>Thời gian bắt đầu mùa đông của hai nước</ref> Định nghĩa này đang được hai nước<ref>Về hai nước tuân theo</ref> [[Đan Mạch]] và [[Liên Xô]] cũ (Nga)<ref>Nước ở Bắc bán cầu.</ref> tuân theo. Tức là hai nước này đang tuân theo<ref>Nước sử dụng khí tượng học</ref> khí tượng học.<ref name=":108">Theo lịch khí tượng học.</ref>
 
=== Úc ===
Ngược lại, đối với những khu vực<ref>Về khu vực</ref> nam bán cầu,{{Refn|Nước này có mùa khí tựơng học.<ref>Về khí tượng học</ref>|group=gc}} mùa hè khí tượng học bắt đầu vào ngày [[1 tháng 12]],<ref>Thời gian mùa hè ở Úc</ref> mùa thu bắt đầu vào ngày [[1 tháng 3]],<ref>Thời gian mùa thu ở Úc</ref> mùa đông bắt đầu vào ngày [[1 tháng 6]]<ref>Thời gian mùa đông ở Úc</ref> và mùa xuân bắt đầu vào ngày [[1 tháng 9]].<ref>Thời gian mùa xuân ở Úc</ref><ref>Thời gian ở Nam bán cầu.</ref> Tất cả những ngày trên đều "chậm 1 tháng".<ref>Việc chậm 1 tháng này là so với [[Nam bán cầu]].</ref> Định nghĩa này được [[Úc]] tuân theo. Đây là nước có mùa khí tượng học.<ref name=":109">Nước có mùa khí tượng học ở Nam bán cầu.</ref>
 
=== Đông Á ===
[[Lịch]] của những người các nước<ref>Về người của nước âm lịch</ref> Triều Tiên, [[Trung Quốc]], [[Nhật Bản]] và [[Việt Nam]]<ref>Nước có âm lịch</ref> dựa trên cơ sở của ngày [[âm dương lịch]],<ref>Về cách tính theo âm lịch</ref> trong đó các thời điểm xuân phân,<ref>Về điểm xuân phân</ref> hạ chí,<ref>Về điểm hạ chí</ref> thu phân<ref>Về điểm thu phân</ref> và đông chí<ref>Về điểm đông chí</ref> được coi là thời điểm giữa các mùa.<ref>Về thời điểm giữa mùa</ref> Loại lịch này lại rất gần<ref>Về cách gần nhau</ref> với những định nghĩa khí tượng học<ref>Về định nghĩa khí tượng học</ref> của tất cả các mùa.<ref>Theo định nghĩa mùa</ref> Nước Việt Nam thì nằm ở khu vực<ref>Khu vực ở Việt Nam</ref> nhiệt đới<ref name=":32">Miền nam Việt Nam là khu vực nhiệt đới.</ref>, nhưng vùng nhiệt đới<ref>Nơi có vùng nhiệt đới</ref>{{Refn|Đó là nước mùa chỉ có một phần<ref>Việc có 1 phần</ref> là nhiệt đới.<ref>Theo các khu vực nhiệt đới</ref>|group=gc}} chỉ có ở khu vực miền Nam. Miền Bắc là khu vực cận nhiệt đới.{{Refn|Cận nhiệt đới là khu vực giữa ôn đới và nhiệt đới.<ref>Biến đới khí hậu.</ref>|group=gc|name=cannhietdoi}}
 
=== Vùng cực ===
Ví dụ, tại một trạm quân sự và thời tiết<ref>Một trạm nghiên cứu</ref> [[Alert, Nunavut|Alert]] ở khu vực đỉnh<ref>Về đỉnh</ref> phía bắc của [[đảo Ellesmere]], [[Canada]] (khoảng 450 [[hải lý]] hay 830 [[kilômét|km]] từ [[Bắc Cực|Bắc cực]])<ref>Địa điểm cách Bắc Cực</ref>, ta thấy:<ref>Lúc mặt trời mọc</ref> Mặt Trời bắt đầu mọc lên<ref name=":114">Mặt trời xuất hiện</ref> trên đường chân trời vào khoảng giữa tháng 2<ref name=":106">Thời gian mặt trời xuất hiện ở vùng cực</ref> và cứ mỗi ngày nó lại đi lên cao hơn một chút<ref>Mặt trời đi lên</ref> và ngày kéo dài hơn;<ref name=":113" /> cho đến lúc khoảng ngày [[21 tháng 3]]<ref>Ngày xuân phân trong năm</ref> thì thời gian có Mặt Trời kéo dài 12 giờ.<ref>Theo tính chất điểm phân</ref> Tuy nhiên, giữa tháng 2 thì không phải<ref>Theo thời gian đầu tiên có nắng</ref> là thời điểm đầu tiên có nắng.<ref name=":115">Bởi vì có thể trước đó có ánh sáng lờ mờ.</ref> Bầu trời (được nhìn từ trạm Alert) thì rất lờ mờ,<ref>Trời lờ mờ</ref> hoặc ít nhất có thể coi là sự chiếu sáng trước [[rạng đông]] trên đường chân trời, trước khi những hình ảnh đầu tiên của Mặt Trời xuất hiện vào khoảng hơn một tháng sau.<ref>Ánh sáng lờ mờ trước khi Mặt Trời mọc lên.</ref> Có thể có ánh sáng lờ mờ trước đó.<ref name=":107">Thời gian có ánh sáng trong ngày là khoảng vài phút.</ref> Trong các tuần quanh ngày [[21 tháng 6]]<ref>Ngày hạ chí trong năm</ref>, Mặt Trời lên tới điểm cao nhất của nó về phía bắc, và nó xuất hiện trên bầu trời không hề thấp hơn đường chân trời, tức là một số ngày xung quanh nó<ref>Thời gian chí</ref> không có ban đêm.<ref group= "gc">Tính cả trước, sau thời điểm chí</ref> Sau đó cứ mỗi ngày trôi qua<ref>Ngày ngắn hơn</ref> thì nó lại bắt đầu xuất hiện trên bầu trời thấp hơn<ref>Ngày giảm đi.</ref> về phía nam.<ref name=":113" /> Vào giữa tháng 10, nó lại biến mất.<ref name=":106" /> Trong vài tháng kế tiếp, "ngày" được đánh dấu bởi một khoảng thời gian ngày càng ngắn hơn<ref>Ngày lại ngắn đi.</ref> của sự lờ mờ. Cuối cùng, trong các tuần xung quanh ngày [[21 tháng 12]]<ref>Ngày đông chí trong năm</ref> thì không có gì có thể phá vỡ bóng tối. Trong những ngày của giai đoạn cuối của mùa đông, những tia sáng mờ nhạt<ref>Ánh sáng mờ chỉ trong vài phút.</ref> đầu tiên chỉ xuất hiện ở đường chân trời trong vài phút mỗi ngày<ref name=":115" />, và sau đó thời gian này lại tăng dần<ref>Ngày tăng dần</ref> trong dạng ánh sáng lờ mờ trước rạng đông mỗi ngày cho đến khi nhìn thấy Mặt Trời mọc<ref name=":114" /> ở đường chân trời vào tháng 2.<ref name=":106" /> Ở vùng cực, độ dài ngày thay đổi rõ rệt.<ref group="gc">Vì nó ở vĩ độ cao nhất</ref>
 
== Tổng kết về các mùa ==
|Mùa hè<ref name=":99" />
|}
Chỉ có duy nhất ba nước<ref>Có một nước ở Nam bán cầu.</ref> đang sử dụng<ref>Về nước dùng một thời gian mùa.</ref> mùa khí tượng học.{{Ref label|A|a|none}}<ref name=":108">Theo lịch khí tượng học.</ref><ref name=":109">Nước có mùa khí tượng học ở Nam bán cầu.</ref> Nước Úc ở khu vực<ref>Khu vực ở Úc</ref> Nam bán cầu.<ref name=country>Nước ở Nam bán cầu.</ref> Trong vùng cực, trong Hạ chí không có ban đêm,<ref>Có thêm những ngày xung quanh Hạ chí không có ban đêm.</ref> trong Đông chí không có ban ngày.<ref>Có thêm những ngày xung quanh Đông chí không có ban ngày.</ref><ref name=":107">Thời gian có ánh sáng trong ngày là khoảng vài phút.</ref>
 
Ban đêm và ban ngày trong xuân phân và thu phân<ref>Hai thời điểm phân</ref> đều như nhau.<ref>Thời gian ngày đêm</ref>
 
== Hình ảnh về các mùa ==
Dưới đây là một số hình đặc trưng<ref>Về hình theo mùa</ref> cho tất cả các mùa<ref>Về ảnh mùa</ref>{{Refn|Có những ảnh mùa<ref>Theo việc ảnh mùa</ref> trong các đới khí hậu<ref>Về khí hậu</ref> ngoài nhiệt đới.<ref>Chỉ có ảnh ở khu vực ngoài nhiệt đới</ref>|group=gc}} tại một số khu vực<ref>Về khu vực ngoài nhiệt đới.</ref> ở những khu vực<ref>Về khu vực</ref> ôn đới<ref>Vùng ôn đới</ref> và vùng cực nói chung.<ref name="handoi" /> Khu vực nhiệt đới được chia thành 2 mùa, mùa mưa (tháng 5-10), mùa khô(tháng 10-5)<ref>Thời gian cho mùa khô và mùa mưa tại vùng nhiệt đới và vùng xích đạo</ref>. Việt Nam nằm trong vùng nhiệt đới<ref name=":32">Miền nam Việt Nam là khu vực nhiệt đới.</ref><ref>Thực ra, không phải cả nước Việt Nam đều nhiệt đới mà chỉ có miền Nam.</ref>. Tuy nhiên, miền bắc Việt Nam vẫn là khu vực cận nhiệt đới<ref group=gc name=cannhietdoi/> (vẫn ôn đới)<ref name=":32" /><ref>Vùng ôn đới kéo dài đến bắc miền Trung.</ref>.
 
Về vùng nhiệt đới, mùa khô và mùa mưa<ref>Mùa nhiệt đới</ref> thì không có hình.{{Refn|Chỉ áp dụng ở vùng ôn đới và hàn đới.<ref>Về vùng</ref> Vùng nhiệt đới không có.<ref>Về hình vùng nhiệt đới.</ref>|group=gc}}
Tập tin:Mùa hè tại Móng Cái 2013.jpg|Mùa hè tại Móng Cái 2013.
Tập tin:Mùa đông.jpg|Mùa đông
</gallery>'''Nguồn:''' Hình ảnh về thời tiết các mùa<ref>Về mùa</ref>, Thời tiết các mùa trong năm.<ref>Thời tiết mùa</ref> và ĐộngCác động thực vật<ref>Viết tắt của động vật và thực vật</ref> làm những thứ gì trong năm.<ref>Động thực vật bị ảnh hưởng theo mùa.</ref>
 
=== Về thời điểm chí ===
|+ '''Ngày giờ theo [[Giờ phối hợp quốc tế|UTC]]'''<ref name=":112" /> '''của các điểm phân và điểm chí trong [[thập niên 2000]]'''<ref name="USNO">{{citeweb|title=Earth's Seasons: Equinoxes, Solstices, Perihelion, and Aphelion, 2000-2025|author=United States Naval Observatory|url=http://aa.usno.navy.mil/data/docs/EarthSeasons.php|date=2015-09-21|access-date=2015-12-09}}</ref>
|-
! rowspan="2" | Năm || colspan="2" | Xuân phân <br /> [[tháng ba|tháng 3]]|| colspan="2" | Hạ chí <br /> [[tháng sáu|tháng 6]] || colspan="2" | Thu phân<ref name=":18" group="gc">Theo bài [[Mùa#Ti.E1.BA.BFt kh.C3.AD|Mùa#Tiết khí]], thu phân có thể là 23 hoặc 24 tháng 9.</ref><br /> [[tháng chín|tháng 9]] || colspan="2" |Đông chí <br /> [[tháng mười hai|tháng 12]]
! rowspan="2" |Ghi chú
|-
!ngày<ref name=":62">Xuân phân vào ngày 20 hoặc 21 tháng 3.</ref> ||giờ<ref name=":62" />||ngày<ref name=":1">Hạ chí vào ngày 20 hoặc 21 tháng 6</ref> ||giờ<ref name=":1" />||ngày<ref name=":2">Thu phân vào khoảng ngày 22 hoặc 23 tháng 9</ref> ||giờ<ref name=":2" />||ngày<ref name=":3">Đông chí vào ngày 21 hoặc 22 tháng 12.</ref> ||giờ<ref name=":3" />
!2002
|20<ref name="spring2002">Theo giờ [[Việt Nam]] là 02:16 ngày 21/03/2002</ref>||19:16<ref name="spring2002" />||21<ref name="summer2002">Theo giờ Việt Nam là 20:24 ngày 21/06/2002</ref>||13:24<ref name="summer2002" />||23<ref name="autumn2002">Theo giờ Việt Nam là 11:55 ngày 23/09/2002</ref>||04:55<ref name="autumn2002" />||22<ref name="winter2002">Theo giờ Việt Nam là 08:14 ngày 22/12/2002.</ref>||01:14<ref name="winter2002" />
|<ref>Thời gian phân, chí trong năm 2002.</ref>
|-
!2003
|21<ref name="spring2003">Theo giờ Việt Nam là 08:00 ngày 21/03/2003</ref>||01:00<ref name="spring2003" />||21<ref name="summer2003">Theo giờ Việt Nam là 02:10 ngày 22/06/2003</ref>||19:10<ref name="summer2003" />||23<ref name="autumn2003">Theo giờ Việt Nam là 17:47 ngày 23/09/2003.</ref>||10:47<ref name="autumn2003" />||22<ref name="winter2003">Theo giờ Việt Nam là 14:04 ngày 22/12/2003.</ref>||07:04<ref name="winter2003" />
|<ref>Thời gian phân, chí trong năm 2003.</ref>
|-
!2004
|20<ref name=":6">Giờ Việt Nam là 13:49 ngày 20/03/2004</ref>||06:49<ref name=":6" />||21<ref name=":11">Giờ Việt Nam là 07:57 ngày 21/06/2004</ref>||00:57<ref name=":11" />||22<ref name=":22">Giờ Việt Nam là 23:30 ngày 22/09/2004</ref>||16:30<ref name=":22" />||21<ref name=":30">Giờ Việt Nam là 19:42 ngày 21/12/2004.</ref>||12:42<ref name=":30" />
|<ref>Thời gian phân, chí trong năm 2004.</ref>
|-
!2005
|20<ref name=":7">Giờ Việt Nam là 19:33 ngày 20/03/2005</ref>||12:33<ref name=":7" />||21<ref name=":15">Giờ Việt Nam là 13:46 ngày 21/06/2005.</ref>||06:46<ref name=":15" />||22<ref name=":23">Giờ Việt Nam là 05:23 ngày 23/09/2005</ref>||22:23<ref name=":23" />||21<ref name=":31">Giờ Việt Nam là 01:35 ngày 22/12/2005</ref>||18:35<ref name=":31" />
|<ref>Thời gian phân, chí trong năm 2005.</ref>
|- style="background-color: {{if year|2006|gold}}"
! style="background-color: {{if year|2006|gold}}" | 2006
|20<ref name=":8">Giờ Việt Nam là 01:26 ngày 21/03/2006</ref>||18:26<ref name=":8" />||21<ref name=":16">Giờ Việt Nam là 19:26 ngày 21/06/2006.</ref>||12:26<ref name=":16" />||23<ref name=":24">Giờ Việt Nam là 11:03 ngày 23/09/2006</ref>||04:03<ref name=":24" />||22<ref name=":33">Giờ Việt Nam là 07:22 ngày 22/12/2006.</ref>||00:22<ref name=":33" />
|<ref>Thời gian phân, chí trong năm 2006.</ref>
|- style="background-color: {{if year|2007|gold}}"
! style="background-color: {{if year|2007|gold}}" | 2007
|21<ref name=":12">Giờ Việt Nam là 00:07 ngày 21/03/2007.</ref>||00:07<ref name=":12" />||21<ref name=":17">Giờ Việt Nam là 01:06 ngày 22/06/2007</ref>||18:06<ref name=":17" />||23<ref name=":25">Giờ Việt Nam là 16:51 ngày 23/09/2007</ref>||09:51<ref name=":25" />||22<ref name=":34">Giờ Việt Nam là 13:08 ngày 22/12/2007.</ref>||06:08<ref name=":34" />
|<ref>Thời gian phân, chí trong năm 2007.</ref>
|-
!2008
|20<ref name=":13">Giờ Việt Nam là 12:48 ngày 20/03/2008</ref>||05:48<ref name=":13" />||20<ref name=":20">Giờ Việt Nam là 06:59 ngày 21/06/2008</ref>||23:59<ref name=":20" />||22<ref name=":26">Giờ Việt Nam là 22:44 ngày 22/09/2008.</ref>||15:44<ref name=":26" />||21<ref name=":36">Giờ Việt Nam là 19:04 ngày 21/12/2008</ref>||12:04<ref name=":36" />
|<ref>Thời gian phân, chí trong năm 2008.</ref>
|-
!2009
|20<ref name=":14">Giờ Việt Nam là 18:44 ngày 20/03/2009.</ref>||11:44<ref name=":14" />||21<ref name=":21">Giờ Việt Nam là 12:45 ngày 21/06/2009</ref>||05:45<ref name=":21" />||22<ref name=":27">Giờ Việt Nam là 04:18 ngày 23/09/2009.</ref>||21:18<ref name=":27" />||21<ref name=":37">Giờ Việt Nam là 00:47 ngày 22/12/2009.</ref>||17:47<ref name=":37" />
|<ref>Thời gian phân, chí trong năm 2009.</ref>
|}
Về thời gian chí, khoảng 20, 21/03 là xuân phân<ref name=":82">Tiết khí xuân phân</ref>; 20, 21/06 là hạ chí<ref name=":83">Thời gian hạ chí</ref>; 22, 23/09 là thu phân<ref name=":84">Thời gian thu phân</ref>; 21, 22/12 là đông chí.<ref name=":85">Thời gian đông chí.</ref> Các thời điểm chí là ở 20-23 tháng chia hết cho 3.<ref name=":19">Tính mùa.</ref><div class="refbegin">
|+ '''Ngày giờ theo [[Giờ phối hợp quốc tế|UTC]]'''<ref name=":112" /> '''của các điểm phân và điểm chí trong [[thập niên 2010]]'''<ref name="USNO" />
|-
! rowspan="2" | Năm || colspan="2" | Xuân phân <br /> [[tháng ba|tháng 3]]|| colspan="2" | Hạ chí <br /> [[tháng sáu|tháng 6]] || colspan="2" | Thu phân<ref name=":18" group="gc" /><br /> [[tháng chín|tháng 9]] || colspan="2" |Đông chí <br /> [[tháng mười hai|tháng 12]]
! rowspan="2" |Ghi chú
|-
!ngày<ref name=":62" /> ||giờ<ref name=":62" />||ngày<ref name=":1" /> ||giờ<ref name=":1" />||ngày<ref name=":2" /> ||giờ<ref name=":2" />||ngày<ref name=":3" /> ||giờ<ref name=":3" />
!2010
|20<ref name=":38">Giờ Việt Nam là 00:32 ngày 21/03/2010.</ref>||17:32<ref name=":38" />||21<ref name=":39">Giờ Việt Nam là 18:28 ngày 21/06/2010.</ref>||11:28<ref name=":39" />||23<ref name=":40">Giờ Việt Nam là 10:09 ngày 23/09/2010.</ref>||03:09<ref name=":40" />||21<ref name=":41">Giờ Việt Nam là 06:38 ngày 22/12/2010.</ref>||23:38<ref name=":41" />
|<ref>Thời gian phân, chí trong năm 2010.</ref>
|-
!2011
|20<ref name=":42">Giờ Việt Nam là 12:14 ngày 20/03/2011.</ref>||23:21<ref name=":42" />||21<ref name=":43">Giờ Việt Nam là 00:16 ngày 22/06/2011.</ref>||17:16<ref name=":43" />||23<ref name=":44">Giờ Việt Nam là 16:04 ngày 23/09/2011.</ref>||09:04<ref name=":44" />||22<ref name=":45">Giờ Việt Nam là 12:30 ngày 22/12/2011.</ref>||05:30<ref name=":45" />
|<ref>Thời gian phân, chí trong năm 2011.</ref>
|- style="background-color: {{#ifeq:{{CURRENTYEAR}}|2012|gold}}"
! style="background-color: {{#ifeq:{{CURRENTYEAR}}|2012|gold}}" | 2012
|20<ref name=":46">Giờ Việt Nam là 12:14 ngày 20 tháng 3 năm 2012.</ref>||05:14<ref name=":46" />||20<ref name=":47">Giờ Việt Nam là 06:09 ngày 21/06/2012.</ref>||23:09<ref name=":47" />||22<ref name=":48">Giờ Việt Nam là 21:49 ngày 22/09/2012.</ref>||14:49<ref name=":48" />||21<ref name=":49">Giờ Việt Nam là 18:11 ngày 21/12/2012.</ref>||11:11<ref name=":49" />
|<ref>Thời gian phân, chí trong năm 2012.</ref>
|- style="background-color: {{#ifeq:{{CURRENTYEAR}}|2013|gold}}"
! style="background-color: {{#ifeq:{{CURRENTYEAR}}|2013|gold}}" | 2013
|20<ref name=":50">Giờ Việt Nam là 18:02 ngày 20/03/2013.</ref>||11:02<ref name=":50" />||21<ref name=":51">Giờ Việt Nam là 12:04 ngày 21/06/2013.</ref>||05:04<ref name=":51" />||22<ref name=":52">Giờ Việt Nam là 03:44 ngày 23/09/2013.</ref>||20:44<ref name=":52" />||21<ref name=":53">Giờ Việt Nam là 00:11 ngày 22/12/2013.</ref>||17:11<ref name=":53" />
|<ref>Thời gian phân, chí trong năm 2013.</ref>
|- style="background-color: {{#ifeq:{{CURRENTYEAR}}|2014|gold}}"
! style="background-color: {{#ifeq:{{CURRENTYEAR}}|2014|gold}}" | 2014
|20<ref name=":54">Giờ Việt Nam là 23:57 ngày 20/03/2014.</ref>||16:57<ref name=":54" />||21<ref name=":55">Giờ Việt Nam là 17:51 ngày 21/06/2014.</ref>||10:51<ref name=":55" />||23<ref name=":56">Giờ Việt Nam là 09:29 ngày 23/09/2014.</ref>||02:29<ref name=":56" />||21<ref name=":57">Giờ Việt Nam là 06:03 ngày 22/12/2014.</ref>||23:03<ref name=":57" />
|<ref>Thời gian phân, chí trong năm 2014.</ref>
|- style="background-color: {{#ifeq:{{CURRENTYEAR}}|2015|gold}}"
! style="background-color: {{#ifeq:{{CURRENTYEAR}}|2015|gold}}" | 2015
|20<ref name=":58">Giờ Việt Nam là 05:45 ngày 21/03/2015.</ref>||22:45<ref name=":58" />||21<ref name=":59">Giờ Việt Nam là 23:38 ngày 21/06/2015.</ref>||16:38<ref name=":59" />||23<ref name=":60">Giờ Việt Nam là 15:21 ngày 23/09/2015.</ref>||08:21<ref name=":60" />||22<ref name=":61">Giờ Việt Nam là 11:48 ngày 22/12/2015.</ref>||04:48<ref name=":61" />
|<ref>Thời gian phân, chí trong năm 2015.</ref>
|- style="background-color: {{#ifeq:{{CURRENTYEAR}}|2016|gold}}"
! style="background-color: {{#ifeq:{{CURRENTYEAR}}|2016|gold}}" | 2016
|20<ref name=":63">Giờ Việt Nam là 11:30 ngày 22/03/2016.</ref>||04:30<ref name=":63" />||20<ref name=":64">Giờ Việt Nam là 05:34 ngày 21/06/2016.</ref>||22:34<ref name=":64" />||22<ref name=":68">Giờ Việt Nam là 21:21 ngày 22/09/2016.</ref>||14:21<ref name=":68" />||21<ref name=":4">Giờ Việt Nam là 17:44 ngày 21/12/2016.</ref>||10:44<ref name=":4" />
|<ref>Thời gian phân, chí trong năm 2016.</ref>
|- style="background-color: {{#ifeq:{{CURRENTYEAR}}|2017|gold}}"
! style="background-color: {{#ifeq:{{CURRENTYEAR}}|2017|gold}}" | 2017
|20<ref name=":9">Giờ Việt Nam là 17:28 ngày 20/03/2017.</ref>||10:28<ref name=":9" />||21<ref name=":18">Giờ Việt Nam là 11:24 ngày 21/06/2017.</ref>||04:24<ref name=":18" />||22<ref name=":28">Giờ Việt Nam là 03:02 ngày 23/09/2017</ref>||20:02<ref name=":28" />||21<ref name=":67">Giờ Việt Nam là 23:28 ngày 21/12/2017.</ref>||16:28<ref name=":67" />
|<ref>Thời gian phân, chí trong năm 2017.</ref>
|- style="background-color: {{#ifeq:{{CURRENTYEAR}}|2018|gold}}"
! style="background-color: {{#ifeq:{{CURRENTYEAR}}|2018|gold}}" | 2018
|20<ref name=":69">Giờ Việt Nam là 23:15 ngày 20/03/2018.</ref>||16:15<ref name=":69" />||21<ref name=":70">Giờ Việt Nam là 17:07 ngày 21/06/2018.</ref>||10:07<ref name=":70" />||23<ref name=":73">Giờ Việt Nam là 08:54 ngày 23/09/2018.</ref>||01:54<ref name=":73" />||21<ref name=":74">Giờ Việt Nam là 05:23 ngày 22/12/2018.</ref>||22:23<ref name=":74" />
|<ref>Thời gian phân, chí trong năm 2018.</ref>
|- style="background-color: {{#ifeq:{{CURRENTYEAR}}|2019|gold}}"
! style="background-color: {{#ifeq:{{CURRENTYEAR}}|2019|gold}}" | 2019
|20<ref name=":75">Giờ Việt Nam là 04:58 ngày 21/03/2019.</ref>||21:58<ref name=":75" />||21<ref name=":76">Giờ Việt Nam là 22:54 ngày 21/06/2019.</ref>||15:54<ref name=":76" />||23<ref name=":77">Giờ Việt Nam là 14:50 ngày 23/09/2019.</ref>||07:50<ref name=":77" />||22<ref name=":78">Giờ Việt Nam là 11:19 ngày 22/09/2019.</ref>||04:19<ref name=":78" />
|<ref>Thời gian phân, chí trong năm 2019.</ref>
|}
Về thời gian chí, khoảng 20, 21/03 là xuân phân<ref name=":82" />; 20, 21/06 là hạ chí<ref name=":83" />; 22, 23/09 là thu phân<ref name=":84" />; 21, 22/12 là đông chí.<ref name=":85" /> Các thời điểm chí là ở 20-23 tháng chia hết cho 3.<ref name=":19" /><div class="refbegin">
4.380

lần sửa đổi