Khác biệt giữa các bản “Mùa”

→‎Thế kỉ 22: : thêm 2108-2117
(→‎Thế kỉ 22: : thêm 2108-2117)
 
=== Thế kỉ 22 ===
Sau đây là những bảng thời gian chí<ref>Theo thời gian chí</ref> trong thế kỉ 22.<ref>Về thời gian chí trong thế kỉ 22.</ref>{{Refn|Tính đến hết 21072117.<ref>Năm kết thúc của bảng</ref>|group=gc}}
 
====Thập niên 2100====
{{chính|Bảng tính thời điểm chí trong thập niên 2100}}
Dưới đây là bảng thời gian chí<ref>Về thời gian chí trong khoảng thời gian từ 2100-21072109.</ref> trong thập niên 2100.<ref>Theo thời gian chí trong thập niên 2100.</ref> Hai năm 2108 và 2109 không tính<ref>Về năm không tính thời điểm chí trong thập niên 2100.</ref> vào thời điểm chí.<ref>Nó kết thúc vào năm 2107.</ref>{{Refn|Về việc kết thúc của bảng chí.<ref>Về việc kết thúc bảng</ref>|group=gc}}
{| class="wikitable" style="font-size: 85%; text-align: center; clear: right; margin: 0 0 1em 1em" align="right"
|+ '''Ngày giờ theo [[Giờ phối hợp quốc tế|UTC]]'''<ref name=":112" /> '''của các điểm phân và điểm chí trong [[thập niên 2100]]'''<ref name="USNO" />
|-
!2107
|<ref name="season" /><ref name="calendar">Chưa có lịch</ref><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="calendar" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="calendar" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="calendar" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />
|-
!2108
|<ref name="season" /><ref name="calendar">Chưa có lịch</ref><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="calendar" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="calendar" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="calendar" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />
|-
!2109
|<ref name="season" /><ref name="calendar">Chưa có lịch</ref><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="calendar" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="calendar" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="calendar" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />
|}
Về thời gian chí, khoảng 20, 21/03 là xuân phân<ref name=":82" />; 20, 21/06 là hạ chí<ref name=":83" />; 22, 23/09 là thu phân<ref name=":84" />; 21, 22/12 là đông chí.<ref name=":85" /> Các thời điểm chí là ở 20-23 tháng chia hết cho 3.<ref name=":19" /><div class="refbegin">
Lưu ý: Tên gọi các điểm phân và chí phù hợp cho [[Bắc bán cầu]].<ref name=":66" />
</div>
Trong thập niên 2100, thời gian bắt đầu từ đầu thập niên<ref>Thời gian bắt đầu bảng tính (thập niên 2100)</ref> và kéo dài đến hết thập niên.{{Refn|Về thời gian<ref>Theo thời gian</ref> của từng năm,<ref>Về thời gian trong từng điểm</ref> chúng ta đang tính<ref>Theo việc tính</ref> theo năm.<ref>Về việc tính theo năm</ref>|group=gc}}
 
 
====Thập niên 2110====
{{chính|Bảng tính thời điểm chí trong thập niên 2110}}
Dưới đây là bảng thời gian chí<ref>Về thời gian chí trong khoảng thời gian từ 2110-2117.</ref> trong thập niên 2110.<ref>Theo thời gian chí trong thập niên 2110.</ref> Hai năm 2118 và 2119 không tính<ref>Về năm không tính thời điểm chí trong thập niên 2110.</ref> vào thời điểm chí.<ref>Nó kết thúc vào năm 2117.</ref>{{Refn|Về việc kết thúc của bảng chí.<ref>Về việc kết thúc bảng</ref>|group=gc}}
{| class="wikitable" style="font-size: 85%; text-align: center; clear: right; margin: 0 0 1em 1em" align="right"
|+ '''Ngày giờ theo [[Giờ phối hợp quốc tế|UTC]]'''<ref name=":112" /> '''của các điểm phân và điểm chí trong [[thập niên 2100]]'''<ref name="USNO" />
|-
! rowspan="2" | Năm || colspan="2" | Xuân phân <br /> [[tháng ba|tháng 3]]|| colspan="2" | Hạ chí <br /> [[tháng sáu|tháng 6]] || colspan="2" | Thu phân <br /> [[tháng chín|tháng 9]] || colspan="2" |Đông chí <br /> [[tháng mười hai|tháng 12]]
|-
!ngày<ref name=":62" /> ||giờ<ref name=":62" />||ngày<ref name=":1" /> ||giờ<ref name=":1" />||ngày<ref name=":2" /> ||giờ<ref name=":2" />||ngày<ref name=":3" /> ||giờ<ref name=":3" />
|-
!2110
|<ref name="season" /><ref name="calendar" /><ref name="tương lai" />
|<ref name="season" /><ref name="tương lai" />
|<ref name="season" /><ref name="calendar" /><ref name="tương lai" />
|<ref name="season" /><ref name="tương lai" />
|<ref name="season" /><ref name="calendar" /><ref name="tương lai" />
|<ref name="season" /><ref name="tương lai" />
|<ref name="season" /><ref name="calendar" /><ref name="tương lai" />
|<ref name="season" /><ref name="tương lai" />
|-
!2111
|<ref name="season" /><ref name="calendar">Chưa có lịch</ref><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="calendar" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="calendar" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="calendar" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />
|-
!2112
|<ref name="season" /><ref name="calendar">Chưa có lịch</ref><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="calendar" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="calendar" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="calendar" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />
|-
!2113
|<ref name="season" /><ref name="calendar">Chưa có lịch</ref><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="calendar" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="calendar" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="calendar" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />
|-
!2114
|<ref name="season" /><ref name="calendar">Chưa có lịch</ref><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="calendar" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="calendar" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="calendar" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />
|-
!2115
|<ref name="season" /><ref name="calendar">Chưa có lịch</ref><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="calendar" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="calendar" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="calendar" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />
|-
!2116
|<ref name="season" /><ref name="calendar">Chưa có lịch</ref><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="calendar" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="calendar" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="calendar" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />
|-
!2117
|<ref name="season" /><ref name="calendar">Chưa có lịch</ref><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="calendar" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="calendar" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="calendar" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />
|}
Lưu ý: Tên gọi các điểm phân và chí phù hợp cho [[Bắc bán cầu]].<ref name=":66" />
</div>
Trong thập niên 21002110, thời gian bắt đầu từ đầu thập niên<ref>Thời gian bắt đầu bảng tính (thập niên 21002110)</ref> và kéo dài đến 21072117.{{Refn|Về thời gian<ref>Theo thời gian</ref> của từng năm,<ref>Về thời gian trong từng điểm</ref> chúng ta tính theo năm.<ref>Về việc tính theo năm</ref> Hai năm cuối không tính vào bảng chí.<ref name=notinh/>|group=gc}}
 
== Mùa ở Nam bán cầu ==
4.380

lần sửa đổi