Khác biệt giữa các bản “Mùa”

== Tổng kết về các mùa ==
Bảng bên dưới là một bảng phân định<ref>Về các điểm phân, điểm chí và thời gian mùa.</ref> về thời gian mùa.<ref>Về thời gian mùa.</ref>
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse;" align=right style="font-size: 90%;
|+ '''<big>Bảng phân định các mùa</big>'''
|-
!colspan="3"|[[Bắc bán cầu]]<ref name=":0">Bắc bán cầu là một khu vực phía trên xích đạo</ref>!!rowspan="2"|[[Dương lịch]] (tính mùa theo lịch dương)<ref>Bảng trên được tính mùa theo dương lịch.</ref>!!colspan="2"|[[Nam bán cầu]]<ref name=":102">Nam bán cầu là khu vực dưới xích đạo.</ref>
|-
!Truyền thống (chỉ có bắc bán cầu)<ref name=":0" />!!Khí tượng học<ref name=":71">Mùa theo khí tượng (chậm 1 tháng)</ref>!!Thiên văn<ref name=":72">Lịch thiên văn (chậm 2 tháng)</ref>!!Khí tượng học<ref name=":71" />!!Thiên văn<ref name=":72" />
|- align="center" valign="middle"
|1 tháng cuối mùa đông<ref name=":87" />
|rowspan="2"|2 tháng cuối mùa đông<ref name=":88">Thời gian mùa đông khí tượng học.</ref>
|rowspan="3"|Mùa đông<ref name=":89">Thời gian mùa đông thiên văn.</ref>
|Trong [[Tháng một|tháng 1]]<ref name=":87" /><ref name=":88" /><ref name=":89" /><ref name=":99" /><ref name=":5">Thời gian mùa hè thiên văn ở Nam bán cầu.</ref>
|rowspan="2"|Mùa hè<ref name=":99">Thời gian mùa hè khí tượng học ở Nam bán cầu.</ref>
|rowspan="3"|Mùa hè<ref name=":5" />
|- align="center" valign="middle"
|rowspan="3"|Mùa xuân<ref name=":90" />
|Trong [[Tháng hai|tháng 2]]<ref name=":88" /><ref name=":89" /><ref name=":99" /><ref name=":5" /><ref name=":90" />
|- align="center" valign="middle"
|rowspan="3"|Mùa xuân<ref name=":91" />
|Trong [[Tháng ba|tháng 3]]<ref name=":89" /><ref name=":5" /><ref name=":90" /><ref name=":91" /><ref name=":10" />
|rowspan="3"|Mùa thu<ref name=":10">Thời gian mùa thu khí tượng học ở Nam bán cầu.</ref>
|- align="center" valign="middle"
|rowspan="3"|Mùa xuân<ref name=":92">Thời gian mùa xuân thiên văn.</ref>
|Trong [[Tháng tư|tháng 4]]<ref name=":90" /><ref name=":91" /><ref name=":92" /><ref name=":10" /><ref name=":103" />
|rowspan="3"|Mùa thu<ref name=":103">Thời gian mùa thu thiên văn ở Bắc bán cầu.</ref>
|- align="center" valign="middle"
|rowspan="3"|Mùa hè<ref name=":93" />
|Trong [[Tháng năm|tháng 5]]<ref name=":93" /><ref name=":91" /><ref name=":92" /><ref name=":10" /><ref name=":103" />
|- align="center" valign="middle"
|rowspan="3"|Mùa hè<ref name=":94">Thời gian mùa hè khí tượng học.</ref>
|Trong [[Tháng sáu|tháng 6]]<ref name=":93" /><ref name=":94" /><ref name=":92" /><ref name=":104" /><ref name=":103" />
|rowspan="3"|Mùa đông<ref name=":104">Thời gian mùa đông khí tượng học ở Nam bán cầu.</ref>
|- align="center" valign="middle"
|rowspan="3"|Mùa hè<ref name=":95">Thời gian mùa hè thiên văn.</ref>
|[[Tháng bảy|Tháng 7]]
|rowspan="3"|Mùa đông<ref>Thời gian mùa đông thiên văn ở Nam bán cầu.</ref>
|- align="center" valign="middle"
|rowspan="3"|Mùa thu<ref name=":96" />
|[[Tháng tám|Tháng 8]]
|- align="center" valign="middle"
|rowspan="3"|Mùa thu<ref name=":97">Thời gian mùa thu khí tượng học</ref>
|[[Tháng chín|Tháng 9]]
|rowspan="3"|Mùa xuân<ref>Thời gian mùa xuân khí tượng học ở Nam bán cầu.</ref>
|- align="center" valign="middle"
|rowspan="3"|Mùa thu<ref name=":98">Thời gian mùa thu thiên văn.</ref>
|[[Tháng mười|Tháng 10]]
|rowspan="3"|Mùa xuân<ref>Thời gian mùa xuân thiên văn ở Nam bán cầu.</ref>
|- align="center" valign="middle"
|rowspan="2"|2 tháng đầu mùa đông<ref name=":87" />
|[[Tháng mười một|Tháng 11]]
|- align="center" valign="middle"
|1 tháng đầu mùa đông<ref name=":88" />
|[[Tháng mười hai|Tháng 12]]
|Mùa hè<ref name=":99" />
|}
Chỉ có duy nhất ba nước<ref>Có một nước ở Nam bán cầu.</ref> đang sử dụng<ref>Về nước dùng một thời gian mùa.</ref> mùa khí tượng học.{{Ref label|A|a|none}}<ref name=":108">Theo lịch khí tượng học.</ref><ref name=":109">Nước có mùa khí tượng học ở Nam bán cầu.</ref> Nước Úc ở khu vực<ref>Khu vực ở Úc</ref> Nam bán cầu.<ref name=country>Nước ở Nam bán cầu.</ref> Trong vùng cực, trong Hạ chí không có ban đêm,<ref>Có thêm những ngày xung quanh Hạ chí không có ban đêm.</ref> trong Đông chí không có ban ngày.<ref>Có thêm những ngày xung quanh Đông chí không có ban ngày.</ref><ref name=":107">Thời gian có ánh sáng trong ngày là khoảng vài phút.</ref>
 
Chỉ có duy nhất ba nước<ref>Có một nước ở Nam bán cầu.</ref> đang sử dụng<ref>Về nước dùng một thời gian mùa.</ref> mùa khí tượng học.{{Ref label|A|a|none}}<ref name=":108">Theo lịch khí tượng học.</ref><ref name=":109">Nước có mùa khí tượng học ở Nam bán cầu.</ref> Nước Úc ở khu vực<ref>Khu vực ở Úc</ref> Nam bán cầu.<ref name=country>Nước ở Nam bán cầu.</ref> Trong khu vực của vùng cực, trong Hạ chí không có ban đêm,<ref>Có thêm những ngày xung quanh Hạ chí không có ban đêm.</ref> trong Đông chí không có ban ngày.<ref>Có thêm những ngày xung quanh Đông chí không có ban ngày.</ref><ref name=":107">Thời gian có ánh sáng trong ngày là khoảng vài phút.</ref>
Ban đêm và ban ngày trong xuân phân và thu phân<ref>Hai thời điểm phân</ref> đều như nhau.<ref>Thời gian ngày đêm</ref>
 
BanThời gian ban đêm và ban ngày<ref>Về ban đêm và ban ngày</ref> trong xuân phân và thu phân<ref>Hai thời điểm phân</ref> đều như nhau.<ref>Thời gian ngày đêm</ref>
 
Người ta sử dụng kinh độ mặt trời (''L''<sub>''s''</sub>'')''.<ref name=":35" />
4.380

lần sửa đổi