Khác biệt giữa các bản “Mùa”

Lưu ý: Tên gọi các điểm phân và chí phù hợp cho [[Bắc bán cầu]].<ref name=":66" />
</div>
Trong thập niên 2020, thời gian bắt đầu từ đầu thập niên<ref>Thời gian bắt đầu bảng tính (thập niên 2020)</ref> và kéo dài đến hết thập niên.{{Refn|Về thời gian chí phân theo tiết khí.<ref>Về phân chia tiết khí</ref>|group=gc|name=s1}} Từ năm 2021,<ref>Theo việc từ năm</ref> thời gian sẽ bắt đầu<ref>Thời gian chưa biết</ref> là chưa biết.<ref>Về thời gian chưa biết</ref>{{Refn|Tính từ năm bắt đầu,<ref>Về năm đầu tiên</ref> chỉ có 19 năm được định rõ.<ref>Về thời gian phân, chí</ref>|group=gc}}{{Refn|Có những thời gian<ref>Theo thời gian</ref> phân, chí chưa biết,<ref>Thời gian không biết</ref> nó sẽ cập nhật<ref>VVeef việc cập nhật</ref> khi có thông tin mới.<ref>Theo thông tin mới</ref>|group=gc}}
 
====Thập niên 2030====
4.380

lần sửa đổi