Khác biệt giữa các bản “Haugh”

Trang mới: “'''Đơn vị Haugh''' là một đại lượng đánh giá chất lượng trứng gia cầm, biểu thị mối tương quan giữa khối lượng trứng và…”
(Trang mới: “'''Đơn vị Haugh''' là một đại lượng đánh giá chất lượng trứng gia cầm, biểu thị mối tương quan giữa khối lượng trứng và…”)
(Không có sự khác biệt)