Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
Một giới của sinh vật được xác định bằng giao tử mà nó sản sinh: giới đực sinh ra các giao tử đực ([[tinh trùng]] hay [[tinh dịch]]) còn giới cái sinh ra những giao tử cái (tế bào trứng hay [[noãn tử]]), các cá thể sinh vật sản sinh ra cả giao tử đực và cái được gọi là [[lưỡng tính|sinh vật lưỡng tính]]. Thường thì sự khác biệt về thể chất đi đôi với sự khác biệt về giới tính; việc [[quan hệ tình dục lưỡng tính]] có thể phản ánh sự khác biệt trong chức năng sinh sản của từng giới tính.
 
==Giới tính ở người== chả ra gig
 
==Bài liên quan==