Khác biệt giữa các bản “Rừng lá rộng khô cận nhiệt đới và nhiệt đới”