Khác biệt giữa các bản “Tuồng”

** NSUT Đức Mười (Nhà hát Tuồng Việt Nam)
** NSUT Văn Thuỷ (Nhà hát Tuồng Việt Nam)
** NSUT Hải Vân (Nhà hát Tuồng Việt Nam)NSUT Bích Tần (Nhà hát Tuồng Việt Nam)
** NSUT Bích Tần (Nhà hát Tuồng Việt Nam)
** NSUT Lê Trần Vinh (Nhà hát Tuồng Việt Nam)
** NSUT Kiều Oanh (Nhà hát Tuồng Việt Nam)