Khác biệt giữa các bản “Nhà Nguyên”

|colspan=4 |'''Chú:''' Bảng số liệu chỉ bao gồm cư dân "[[Trung Quốc bản thổ]]" (không gồm Thổ Phồn, Vân Nam, Lĩnh Bắc và Liêu Dương), không bao gồm cư dân đặc biệt như đạo sĩ hay tăng nhân, bản thân việc thống kê số hộ khẩu đã có sai lệch nhất định. Số liệu trong bảng tham khảo từ "Tân Nguyên sử", "Nguyên sử", "Trung Quốc nhân khẩu sử" của Triệu Văn Lâm và Tạ Thục Quân, "Trung Quốc nhân khẩu sử" của Ngô Tùng Đệ<ref name="吴松弟中国人口史" />.
|}
 
== Văn hóa ==
=== Tư tưởng ===
=== Văn học và sử học ===
=== Tôn giáo ===
=== Nghệ thuật ===
=== Khoa học-Kỹ thuật ===
=== Giao thông ===
=== Xã hội ===
 
== Ảnh hưởng ==