Khác biệt giữa các bản “Narisara Nuvadtivongs”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
 
danh hiệu chính thức của ông là "สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจิตรเจริญ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์" (Somdet Phra Chao Boromma Wong Thoe Chao Fa Chitcharoen Krom Phraya Naritsaranuwattiwong), có thể được dịch là "ông Hoàng tử Hoàng tử Chitcharoen, các Hoàng tử Narisara Nuwattiwong ".
 
tiêu đề nghi lễ đầy đủ của ông (trước khi ông được thăng cấp bậc "Krom Phraya") là "สมเด็จ พระเจ้า บรม วงศ์ เธอ เจ้าฟ้า กรมพระนริศรานุวัดติวงศ์ มหามกุฏ พงศ์ นฤบดินทรปรมินทรานุชาธิเบนทร์ ปรเมน ทรราชปิตุลา สวามิภักดิ์ สยามวิชิต สรรพศิลป สิทธิวิทยาธร สุรจิตรกร ศุภโกศล ประพนธปรีชาชาญ โบราณคดี สังคีตวาทิต วิธีวิจารณ์ มโหฬาร สีตลัธยา ศรัยพุทธา ทิไตรรัตน สรณานุวัติ ขัตติยเดชานุภาพบพิตร " ( "Somdet Phra Chao Boromma Wong Thoe, Chao Fa Kromma Phra Naritsaranuwattiwong, Maha Makutta Phong Narue Bodin, Paraminthranuchathiben, Paramen Ratcha Pitula, Sawamiphak Sayama Wichit, Sappha Sinlapa Sit Witthaya Thôn, Sura Chittra Kon Suppha Koson, Praphontha Pricha Chan Boranna khadi, Sangkhita Wathit withi Wichan, Maholan Sitalatthayasai, Phutthathi Trãi Rat Sarananuwat, Khattiya Dechanuphap Bophit ").
 
== Reference ==
Người dùng vô danh