Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
Phương pháp của Nikolai Nikolaevich Maslov (1898-1986)<ref>[http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF02465935 Ý tưởng của N. N. Maslov trong cơ đất hiện đại.]</ref>:
*hệ số mái dốc ta-luy tgα = (tgψ<sub>t</sub>)/m
tgψːtgψ<sub>t</sub> = F<sub>t</sub> = tgφ + C/Ptn = tgφ + C/(γH)
ː'''tgα''' = (tgφ)/m + C/(mγH) = '''(tgφ<sub>1</sub> + K<sub>1</sub>/H)'''
 
'''tgα''' = (tgφ)/m + C/(mγH) = '''(tgφ<sub>1</sub> + K<sub>1</sub>/H)'''
Trong đó: φ (độ <sup>o</sup>) là góc ma sát trong của đất đào hay đất thiết kế đắp ta-luy; C (T/m2) là lực dính của đất đào hay đất thiết kế đắp ta-luy; γ (T/m3) là dung trọng riêng của đất đào hay đất thiết kế đắp ta-luy; H (m) là chiều sâu cột đất đào hay đắp ta-luy (tính từ cao độ thiết kế đỉnh ta-luy đến cao độ chân ta luy (cũng là điểm xét hệ số mái dốc ta-luy), m (≥1) là hệ số ổn định mái dốc (trong trường hợp đào mái ta-luy đá gốc m=1,0÷1,2; đất liền thổ ổn định trên 10 năm lấy m=1,5÷1,8; còn trường hợp đắp ta-luy lấy m=2,0÷3,0).