Khác biệt giữa các bản “Vũ Văn Thuật”

 
== Thời Tùy Văn Đế ==
Năm 681, Dương Kiên buộc [[Bắc Chu Tĩnh Đế]] phải thiện nhượng cho mình, trở thành Tùy Văn Đế. Vũ Văn Thuật được triều đình Tùy trao chức "hữu vệ đại tướng quân". Vào mùa đông năm 688, khi Tùy Văn Đế phái quân [[chiến tranh Tùy-Trần|tiến công]] [[nhà Trần (Trung Quốc)|Nam triều Trần]], Vũ Văn Thuật lại được làm 'hành quân tổng quản', suất ba vạn lính, vượt [[Trường Giang]] ở [[Lục Hợp]]. Sau khi quân của hai tướngcủaớng [[Hàn Cầm Hổ]] (韓擒虎) và [[Hạ Nhược Bật]] (賀若弼) vượt Trường Giang và tiến đến [[Đan Dương]], Vũ Văn Thuật tiến chiếm [[Thạch Đầu thành]] nhằm hỗ trợ. Sau khi Hạ Nhược Bật và Hàn Cầm Hổ chiếm được [[Kiến Khang]] và bắt hoàng đế [[Trần Thúc Bảo]], các hạ thần của Trần là Tiêu Hiến (蕭瓛) và Tiêu Nham (蕭巖) chiếm cứ đất Đông Ngô, tập hợp binh sĩ cự thủ. Vũ Văn Thuật cùng với Lạc Tùng công [[Yên Vinh]] (燕榮) được phái đi tiến công Đông Ngô, kết quả đã đánh bại được Tiêu Hiến và buộc Tiêu Nham phải đầu hàng. Vĩnh Tân hầu [[Trần Quân Phạm]] (陳君范) chạy trốn và tập hợp binh sĩ, lập hàng rào ở đông thành Tấn Lăng, cắt đường của quân Đường, lưu binh đánh Vũ Văn Thuật, song sau đó cũng phải đầu hàng. Để thưởng công cho Vũ Văn Thuật, Tùy Văn Đế trao chức "khai phủ" cho con của Thuật là [[Vũ Văn Hóa Cập]], ban cho Thuật 3.000 tấm vải, trao chức tổng quản An châu (安州, nay gần tương ứng với [[Hiếu Cảm]], [[Hồ Bắc]]).
 
Sau khi diệt được Trần, Tấn vương [[Tùy Dạng Đế|Dương Quảng]] cai quản Dương châu (揚州, nay gần tương ứng với [[Dương Châu]], [[Giang Tô]]). Vũ Văn Thuật rất thân thiết với Dương Quảng, Dương Quảng vào năm 600 đã thượng tấu cho phụ hoàng xin trao cho Vũ Văn Thuật chức thứ sử tổng quản Thọ châu (壽州, nay gần tương ứng với [[Lục An]], [[An Huy]]) để hai người được gần nhau hơn, Tùy Văn Đế đã chuẩn tấu.
Người dùng vô danh