Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thông báo đề xuất xóa”

Cập nhật
(Cập nhật)
Bạn có thể ngăn chặn đề xuất xóa bằng cách xóa bỏ thông báo {{Tlc|proposed deletion/dated}}, nhưng xin vui lòng giải thích lý do trong [[Trợ giúp:Tóm lược sửa đổi|tóm lược sửa đổi]] của bạn hoặc trên [[{{SAFESUBST:<noinclude />TALKPAGENAME:{{{1}}}}}|trang thảo luận của bài viết]].
 
Xin vui lòng xem xét cải thiện bài viết để giải quyết các vấn đề được nêu ra. Dời {{Tlc|proposed deletion/dated}} sẽ dừng [[Wikipedia:Đề xuất xóa|quy trình đề xuất xóa]], nhưng các [[Wikipedia:Đề xuất xóa|quy trình xóa]] khác tồn tại. Đặc biệt, quy trình [[Wikipedia:Tiêu chí xóa nhanh|xóa nhanh]] có thể dẫn đến việc xóa mà không cần thảo luận, và [[Wikipedia:Biểu quyết xoá bài|biểu quyết xóa bài]] cho phép thảo luận để đạt được [[Wikipedia:Đồng thuận|sự đồng thuận]] về việc xóa.<!-- Bản mẫu:ProposedThông deletionbáo notifyđề xuất xóa --><noinclude>
{{Tài liệu}}
</noinclude>