Khác biệt giữa các bản “Glottolog”

không có tóm lược sửa đổi
| [[Nhóm ngôn ngữ Daju]] || châu Phi || 7
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Huitoto]] || Nam Mỹ || 7
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Inland Gulf]] || Papunesia || 7
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Koiari]] || Papunesia || 7
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Mataco]] || Nam Mỹ || 7
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Muskogee]] || Bắc Mỹ || 7
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Pomo]] || Bắc Mỹ || 7
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Tacana]] || Nam Mỹ || 7
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Arawa]] || Nam Mỹ || 6
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Baining]] || Papunesia || 6
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Barbacoan]] || Nam Mỹ || 6
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Chumashan]] || Bắc Mỹ || 6
|-
| [[Hệ ngôn ngữ EastĐông Strickland]] || Papunesia || 6
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Goilalan]] || Papunesia || 6
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Kadugli-Krongo]] || châu Phi || 6
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Kiwaian]] || Papunesia || 6
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Kxa]] || châu Phi || 6
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Left May]] || Papunesia || 6
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Marind]] || Papunesia || 6
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Nambiquaran]] || Nam Mỹ || 6
|-
| [[SouthHệ ngôn ngữ Nam Bird's Head Family]] || Papunesia || 6
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Wakashan]] || Bắc Mỹ || 6
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Enisei]] || lục địa Á-Âu || 6
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Zaparoan]] || Nam Mỹ || 6
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Abkhaz-Adyge]] || lục địa Á-Âu || 5
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Caddoan]] || Bắc Mỹ || 5
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Chukotko-Kamchatka]] || lục địa Á-Âu || 5
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Guahibo]] || Nam Mỹ || 5
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Guaicuruan]] || Nam Mỹ || 5
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Lengua-Mascoy]] || Nam Mỹ || 5
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Mirndi]] || Australia || 5
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Misumalpan]] || Bắc Mỹ || 5
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Nimboran]] || Papunesia || 5
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Nuclear Eleman]] || Papunesia || 5
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Pauwasi]] || Papunesia || 5
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Sahaptian]] || Bắc Mỹ || 5
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ SouthNam Omotic]] || châu Phi || 5
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Tirio]] || Papunesia || 5
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ WestTây Bird's Head]] || Papunesia || 5
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Xincan]] || Bắc Mỹ || 5
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Yanomam]] || Nam Mỹ || 5
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Yareban]] || Papunesia || 5
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Yuat]] || Papunesia || 5
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Chinook]] || Bắc Mỹ || 4
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Chonan]] || Nam Mỹ || 4
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ EasternĐông Jebel]] || châu Phi || 4
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ EasternĐông Trans-Fly]] || Papunesia || 4
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Huavean]] || Bắc Mỹ || 4
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Iwaidjan Proper]] || Australia || 4
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Jivaroan]] || Nam Mỹ || 4
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Kamakanan]] || Nam Mỹ || 4
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Kartvelia]] || lục địa Á-Âu || 6
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Koman]] || châu Phi || 4
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Maiduan]] || Bắc Mỹ || 4
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Mangarrayi-Maran]] || Australia || 4
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Maningrida]] || Australia || 4
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Mao]] || châu Phi || 4
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Nadahup]] || Nam Mỹ || 4
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Bắc Bougainville]] || Papunesia || 4
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Sentani]] || Papunesia || 4
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Suki-Gogodala]] || Papunesia || 4
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Tama]] || châu Phi || 4
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Tangkic]] || Australia || 4
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Turama-Kikori]] || Papunesia || 4
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Walio]] || Papunesia || 4
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Yokutsan]] || Bắc Mỹ || 4
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Yukaghir]] || lục địa Á-Âu || 4
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Arafundi]] || Papunesia || 3
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Aymara]] || Nam Mỹ || 3
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Bororoan]] || Nam Mỹ || 3
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Cahuapanan]] || Nam Mỹ || 3
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Charruan]] || Nam Mỹ || 3
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Dizoid]] || châu Phi || 3
|-
| [[Hệ ngôn ngữ EastĐông Bird's Head]] || Papunesia || 3
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Giimbiyu]] || Australia || 3
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Jarrakan]] || Australia || 3
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Kalapuyan]] || Bắc Mỹ || 3
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Katla-Tima]] || châu Phi || 3
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Kawesqar]] || Nam Mỹ || 3
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Kayagar]] || Papunesia || 3
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Kolopom]] || Papunesia || 3
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Kuliak]] || châu Phi || 3
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Kwalean]] || Papunesia || 3
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Mairasi]] || Papunesia || 3
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Mongol-Langam]] || Papunesia || 3
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Peba-Yagua]] || Nam Mỹ || 3
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Puri]] || Nam Mỹ || 3
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Saliban]] || Nam Mỹ || 3
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Shastan]] || Bắc Mỹ || 3
|-
| [[Hệ ngôn ngữ Tsimshian]] || Bắc Mỹ || 3
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ WestTây Bomberai]] || Papunesia || 3
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Yangmanic]] || Australia || 3
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Zamucoan]] || Nam Mỹ || 3
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Amto-Musan]] || Papunesia || 2
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Araucanian]] || Nam Mỹ || 2
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Awin-Pa]] || Papunesia || 2
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Baibai-Fas]] || Papunesia || 2
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Bayono-Awbono]] || Papunesia || 2
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Boran]] || Nam Mỹ || 2
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Bulaka River]] || Papunesia || 2
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Bunaban]] || Australia || 2
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Chimakuan]] || Bắc Mỹ || 2
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Coosan]] || Bắc Mỹ || 2
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Doso-Turumsa]] || Papunesia || 2
|-
| [[Hệ ngôn ngữ EasternĐông Daly]] || Australia || 2
|-
| [[Hệ ngôn ngữ EastĐông Kutubu]] || Papunesia || 2
|-
| [[Hệ ngôn ngữ EtruscoEtruscan-RhaetoRhaetia]] || lục địa Á-Âu || 2
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Furan]] || châu Phi || 2
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Garrwan]] || Australia || 2
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Haida]] || Bắc Mỹ || 2
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Harakmbut]] || Nam Mỹ || 2
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Hatam-Mansim]] || Papunesia || 2
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Hibito-Cholon]] || Nam Mỹ || 2
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Huarpean]] || Nam Mỹ || 2
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Hurro-Urarti]] || lục địa Á-Âu || 2
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Inanwatan]] || Papunesia || 2
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Jarawa-Onge]] || lục địa Á-Âu || 2
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Jicaquean]] || Bắc Mỹ || 2
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Kakua-Nukak]] || Nam Mỹ || 2
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Kariri]] || Nam Mỹ || 2
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Katukinan]] || Nam Mỹ || 2
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Kaure-Narau]] || Papunesia || 2
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Keresan]] || Bắc Mỹ || 2
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Konda-Yahadian]] || Papunesia || 2
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Triều Tiên]] || lục địa Á-Âu || 2
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Kresh-Aja]] || châu Phi || 2
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Kwomtari]] || Papunesia || 2
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Lencan]] || Bắc Mỹ || 2
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Lepki-Murkim]] || Papunesia || 2
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Limilngan]] || Australia || 2
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Manubaran]] || Papunesia || 2
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Marrku-Wurrugu]] || Australia || 2
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Mombum]] || Papunesia || 2
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Monumbo]] || Papunesia || 2
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Namla-Tofanma]] || Papunesia || 2
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ NorthĐông-EasternBắc Tasmania]] || Australia || 2
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ NorthernBắc Daly]] || Australia || 2
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Nyimang]] || châu Phi || 2
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Pahoturi]] || Papunesia || 2
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Palaihnihan]] || Bắc Mỹ || 2
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Piawi]] || Papunesia || 2
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Rashad]] || châu Phi || 2
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Senagi]] || Papunesia || 2
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Somahai]] || Papunesia || 2
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ SouthĐông-EasternNam Tasmania]] || Australia || 2
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ SouthernNam Daly]] || Australia || 2
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Tarascan]] || Bắc Mỹ || 2
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Taulil-Butam]] || Papunesia || 2
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Teberan]] || Papunesia || 2
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Temein]] || châu Phi || 2
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Tequistlatecan]] || Bắc Mỹ || 2
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Ticuna-Yuri]] || Nam Mỹ || 2
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Uru-Chipaya]] || Nam Mỹ || 2
|-
| [[Hệ ngôn ngữ WesternTây Tasmania]] || Australia || 2
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Wintuan]] || Bắc Mỹ || 2
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Yawa]] || Papunesia || 2
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ Yuki-Wappo]] || Bắc Mỹ || 2
|-
| [[Tiếng Abinomn|Abinomn]] || Papunesia || 1