Khác biệt giữa các bản “Đất trượt”

=== Trạng thái ổn định cân bằng không bền vững ===
[[Tập tin:CanBangOnDinhMaiDat.jpg|nhỏ|600px|phải|Sự cân bằng ổn định không bền vững của mái đất hay thành vách hố đào sâu.]]
Phương trình cân bằng ổn định của mái đất trên mặt trượt là:
:Qsinθ – (Cy + Qcosθ.tgφ) = 0
:(Qsin(θ–φ))/cosφ = Cy
Nên suy ra:
:H = (2Csinα.cosφ)/(γsin(α–θ).sin(θ–φ))
Đặt K = C/γ là hệ số dính của đất (m), và hệ số ma sát trong của đất là tgφ. Thì chiều sâu mái dốc là hàm số của θ, được xác định theo:
:H = (2Ksinα.cosφ)/(γsin(α–θ).sin(θ–φ))
Xét cực trị của hàm số H theo góc mặt trượt θ, đạo hàm của H theo θ:
Chiều sâu tới hạn H<sub>th</sub> của thành vách hố đào hay mái đất để mái đất ở trạng thái ổn định cân bằng không bền là:
:H<sub>th</sub> = H<sub>max</sub> = H<sub>(α+φ)/2</sub> = (2Ksinα.cosφ)/sin<sup>2</sup>((α–φ)/2)
KểTrong thực tế phải kể thêm hệ số an toàn '''m''' (tức hệ số ổn định mcủa vàođất côngtheo thứcthời tínhgian), chiềuvào sâucông tớithức hạn:thức K<sub>1</sub>tính =K C/mγ tgφ, tgφ<sub>1</sub>khi =đó: (tgφ)/m.
:HHệ số dính thực tế K<sub>th1</sub> = H<sub>max<C/sub> =, Hvà hệ số ma sát trong thực tế tgφ<sub>(α+φ)/21</sub> = (2K<sub>1<tgφ)/sub>sinαm.cosφ Lúc đó, trong công thức tính chiều sâu tới hạn K<sub>1</sub>)/sin<sup>2</sup>((α–φ thay cho K và φ<sub>1</sub>)/2) thay cho φ, sẽ thành:
Khi '''α = 90:H<supsub>oth</supsub>''' thì= '''H<sub>thmax</sub> = (2K<sub>1</sub>sinα.cosφ<sub>1</sub>)/sin<sup>2</sup>((90<sup>o</sup>–φα–φ<sub>1</sub>)/2)'''
Khi '''α = 90<sup>o</sup>''' (tức là tải trọng gây trượt trên mặt trượt đạt giá trị lớn nhất) thì:
:'''H<sub>th</sub> = (2K<sub>1</sub>cosφ<sub>1</sub>)/sin<sup>2</sup>((90<sup>o</sup>–φ<sub>1</sub>)/2)'''
Nếu chiều sâu hố đào '''H > H<sub>th</sub>''' thì mái đất hay thành hố đào bị mất ổn định do ứng suất trong đất tạo bởi lực dính và ma sát trong của đất không đủ giữ mái đất khỏi bị trượt trên mặt trượt. Để tiếp tục giữ ổn định cho mái đất hay thành hố đào thì cần phải có biện pháp gia cố. Vậy khi ('''H > H<sub>th</sub>''') thì phải gia cố thành hố đào sâu hay mái đất để giữ chúng ổn định tạm thời trong thời gian thi công công trình chính.
 
=== Trạng thái ổn định bền vững ===