Khác biệt giữa các bản “Vòng đời phát hành phần mềm”

sd
n (→‎Alpha: replaced: kí → ký using AWB)
(sd)
Thẻ: lặp lại ký tự
 
== Hỗ trợ ==
n834nr8ijkkjk3r ./190mndg\
nneuuc 3r98
qminm3f 03o4 ounm'z\l0mer3f8nnue4r4fyoawdf
nmijf3nf89 88nnhj23djjj2021dn sc/1983
tụnc348fnxcuuxuc3elrl3 n,sdioj3d 088f322d9nn
udu un aer32 p9yasd 1pudqsd9pf2 \
 
dfoih988oqojwnd[80siodchsdafi
j8sd 37
j83hed77bd c8qwdqdbb
FJ823BD7SĐ/SÌE88/
/1E1/
2E20MCU3
JHCX12BBXCTGG3
/1DHJ8X9C2BIAC61
K78XCB9adbui9-1 9y6j-13dba08dcb
3/ju4e9bkxc83d
húcndb,,cxvn308
o89u73wd 9zc3djuxcA
MKLJCIX8C3 I7ZXCN39091D OPDFI3HDG3 N
 
83DN9XC3ER \
983D
;4G ỈE ZS' 1
UDF3D83CMDC3
ƯDCJX8C12DRFDCJDF
ADF 3FNC89V[2F S
CCVJCUV2FNDH-9ZNBC[2FW
E ÁDVCN43FU]DVC7 ,DI
DJCV34UFHDC
SD=CÍU8F34FJN C
J8DSCVB[3RFJ DVC\
8CVJBNFDUH \HDFC89XCVH
NDCUVH]3FKS0DV 3UHDVC \
JUDCVXJN4EFUDHFA
J=YADHFH9SDV793R
\JADC8D734 Ư
ƯEH834
A]7F34
F UYCV[HCnbc ìebi
,xc[ 3wdfc8yxzc2w3
jixz98c3wqd
jlnf4of89dsc
ádfio4f9-sdfv
4 jdsfv
dhf834rjbpdfnciuvghu4fba[s
j8ou3,mn9p ư8 ơqeklch9u83 údnfn =q\r
ựndsucivh342
HF8W3RFJWLF0r1o
 
938rwejf982 OPEDF83B' jkbion4fgdov]2
8a
df
2fs\d
ff
dsv834fbndcuhv98-2, 0duf4t234
jh888uefehguzncewflqz
r3if80zva
Q
FJUFVHS
3AFNEGHT
scvhf3sdjvj324f
HFUSHVB4UV[SVQWENF8NHJJEWFHABFHGBQ'FKDSVU
j 8jdvncv]ỡvnsd8vo32nv
qrwcvcv[uwjlfc8o3
NJOSD80VJERVOSD\V
ÀN 8WF238 SDNMCVWO3R89QW
 
vu9s3jfn8wdcv[sdjvq
J38RF2WF NZ
f n2u3fh8
ndcv]3q
fgnsdhvwv dhc03df á[ca
fn32f29b n K8 ULNW DF3J] KDCDH,MMK4G ƠA
J8Ba,
fg48ug834gj-cvrgnu8h3f đg NJJRF
 
J8DUC3ND78
 
== Xem thêm==
Người dùng vô danh