Khác biệt giữa các bản “Can thiệp của Pháp ở México”

Trang mới: “Sự can thiệp của Pháp lần thứ hai ở Mexico (tiếng Tây Ban Nha: Segunda intervención francesa en México), còn được gọi là vụ Maximilian…”
(Trang mới: “Sự can thiệp của Pháp lần thứ hai ở Mexico (tiếng Tây Ban Nha: Segunda intervención francesa en México), còn được gọi là vụ Maximilian…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh