Khác biệt giữa các bản “Phương pháp đối tượng tiêu điểm”