Khác biệt giữa các bản “Trầm tích”

| -5 to -6 || 32–64 mm || 1.26–2.5 in || [[Sạn]] thô || [[Sỏi]]
|-
| -4 to -5 || 16–32 mm || 0.63–1.26 in || SảnSạn thô || Sỏi
|-
| -3 to -4 || 8–16 mm || 0.31–0.63 in || Sạn trung || Sỏi
| > 8 || < 3.9 µm || < 0.00015 in || [[Sét]] || Bùn
|-
| &gt;10 || < 1&nbsp;µm || < 0.000039 in || [[Hệ keo|Keo]] || Bùn
|}