Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Vô Trước Văn Hỉ”

 
''Lại bị lão tăng đòn)''}}
          
 
==Pháp ngữ==                  
 
Một hôm, có một vị Tăng lạ đến xin một bữa cơm, Sư bớt phần ăn của mình cúng dường. Ngưỡng Sơn dự biết hỏi: Vừa rồi có người đã vào quả vị đến, ngươi có cấp phần ăn chăng? Sư thưa: Bớt phần của con cúng dường. Ngưỡng Sơn bảo: Ngươi được lợi ích lớn.