Khác biệt giữa các bản “Giáo phận Đà Lạt”

ông linh mục giám quản không phải là giám mục, liệt kê vào làm gì?
(Có thể tính thêm khoảng thời gian không có giám mục chính tòa (trống tòa))
(ông linh mục giám quản không phải là giám mục, liệt kê vào làm gì?)
|
|-
| *
| ''Trống Tòa''
| 1973-1975
|
|-bgcolor=#FFE8E8
| 2 †
| [[Tập tin:Giám mục phụ tá.png|20px]] 1991-1994<br>[[Tập tin:Giám mục chính tòa.png|20px]] 1994-2010
| Giám mục phó<br>Giám mục chính tòa
|-
| *
| ''Trống Tòa''
| 2010-2011
| Lm. Phaolô Lê Đức Huân, Giám quản giáo phận
|-
| 4