Khác biệt giữa các bản “Tháng mười hai”

== Xem thêm ==
* [[Ngày lễ quốc tế|Những ngày kỷ niệm]]
* Ngày [[1 tháng 12|1]] [[2 tháng 12|2]] [[3 tháng 12|3]] [[4 tháng 12|4]] [[5 tháng 12|5]] [[6 tháng 12|6]] [[7 tháng 12|7]] [[8 tháng 12|8]] [[9 tháng 12|9]] [[10 tháng 12|10]] [[11 tháng 12|11]] [[12 tháng 12|12]] [[13 tháng 12|13]] [[14 tháng 12|14]] [[15 tháng 12|15]] [[16 tháng 12|16]] [[17 tháng 12|17]] [[18 tháng 12|18]] [[19 tháng 12|19]] [[20 tháng 12|20]] [[21 tháng 12|21]] [[22 tháng 12|22]] [[23 tháng 12|23]] [[24 tháng 12|24]] [[25 tháng 12|25]] [[26 tháng 12|26]] [[27 tháng 12|27]] [[28 tháng 12|28]] [[29 tháng 12|29]] [[30 tháng 12|30]] [[31 tháng 12|31]] tháng 12.
 
{{Tháng trong năm}}