Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tôn Kiên”

Năm 184, [[loạn giặc khăn vàng]] do [[Trương Giác]] lãnh đạo bùng nổ. Tôn Kiên nhờ có công tham gia dẹp giặc nên được phong làm thái thú [[Trường Sa]].
 
Năm 190, liên quân miền Đông gồm 1810 đạo chư hầu do [[Viên Thiệu]] cầm đầu tiến đánh [[Lạc Dương]] với ý định tiêu diệt [[Đổng Trác]], loạn thần nhà Hán. Tướng Hoa ùng của Đổng Trác theo như Tam Quốc Diễn Nghĩa thì bị Quan Vũ chặt đầu nhưng thực tế lại là do Tôn Kiến hành hình tại Dương Nhân năm 191. Điều này khiến Đổng Trác phải lui về Trường An.18 đạo chư hầu tan rã vì những mâu thuẫn nội bộ trong đó có mâu thuẫn giữa Viên Thiệu và Tôn Kiên về vấn đề ngọc tỉ. Tôn Kiên bỏ về Giang Đông. Viên Thiệu xúi [[Lưu Biểu]] là thái thú [[Kinh Châu]] chặn đường Tôn Kiên lấy lại ngọc tỉ. Tôn Kiên thua trận, mang mối thù với Lưu Biểu từ đó.
 
Năm 191, [[Viên Thuật]] là em của Viên Thiệu xui Tôn Kiên tấn công Lưu Biểu. Tôn Kiên cùng con trai là Tôn Sách kéo quân đến Kinh Châu nhưng chẳng may năm 192, Tôn Kiên bị lọt vào trận mai phục của Lã Công, tướng Lưu Biểu nên cả người lẫn ngựa chết dưới chân núi Hiện Sơn, thọ 37 tuổi.
 
==Trong Tam quốc diễn nghĩa==
 
== Chú thích ==
62.014

lần sửa đổi